ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АТЕСТАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Атестація педагогів є одним із головних напрямків кадрової освітньої політики. На сьогоднішній день процедура вивчення роботи педагога в процесі атестації детально регламентується діючим Положенням, так і численними практичними розробками схем, показників та критеріїв оцінювання. Як на мене, то в кожному навчальному закладі має бути розроблено свою систему оцінки роботи педагогів під час атестації. Чому не одна для всіх? Щоб реалізувати освітні стандарти, необхідне відповідне середовище, в якому педагогам було б зручно працювати. Для цього необхідно чітко сформулювати вимоги по професійних якостей педагогів, які характерні сааме для цього навчального закладу. Але кінцеві показники щодо рівня загальноосвітньої підготовки та рівня вихованості учнів повинні відповідати державним стандартам, тобто бути реальним.

Для якісного відстеження результативності роботи педагогів в нашому навчальному закладі систематизовано матеріали , які пропонуються до вашої уваги.

Атестація педагогічних кадрів - одне з найважливіших і складних управлінських та методичних питань. Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію, лише за умови включення її в систему управлінської діяльності та такої її організації, що забезпечує розвиток творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

Нормативно-правова база для організації і проведення роботи з атестаціі педагогічних працівників:

• Закон України «Про освіту» (р.4, ст.,54) від 23 березня 1996 р;

• Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010p. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №1255/18550 від 14 грудня 2010 року;

• Закон України «Про загальну середню освіту» (ст. 27) від13.05.1999.

Умови атестації педагогічних працівників:

• Наявність в атестованого відповідної педагогічної освіти та педагогічного стажу

• Володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання педагогічним працівником його професійних обов'язків, відповідно до Конституції України (ст. 10) й Закону « Про мови в Українській PCP»

• Обов»язкове проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації в повному обсязі 1 раз на 5 років,напередодні атестації, з правом вибору змісту , програм,форм навчання (п.3.4 Типового положення…)

• Обов»язковим є дотримання принципів, на яких базується атестація: (3.4. Типового положення…): демократизму,загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

Куточок атестації

1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.

2. Наказ про проведення атестації педагогічних кадрів у ______році.

3. План роботи атестаційної комісії

4. Графік засідань атестаційної комісії

5. Графік проведення відкритих уроків, предметних тижнів, позакласних заходів

6. Список працівників, які атестуються у______році.

Зразок заяв

Голові атестаційної комісії

Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Знові Н.Л.

Гончаренко Тамари Вікторівни,

вчителя зарубіжної літератури

Заява

Прошу проатестувати мене в ______ році на відповідність займаній посаді та підтвердження (встановлення) кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії".

За результатами попередньої атестації _____ року маю кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії" (спеціаліст І категорії)

Підвищення кваліфікації пройшла у _____ році, в ДОІППО, посвідчення № ____.

______________________ ____________________

(дата) (підпис)

Голові атестаційної комісії

Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Знові Н.Л.

Гончаренко Тамари Вікторівни,

вчителя зарубіжної літератури

Заява

Прошу проатестувати мене в ______ році позачергово на відповідність займаній посаді і встановлення кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії".

За результатами попередньої атестації _____ року маю кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії" (спеціаліст І категорії)

Підвищення кваліфікації пройшла у _____ році, в ДОІППО, посвідчення № ____.

______________________ ____________________

(дата) (підпис)

Зошит реєстрації заяв педагогічних працівників,

№ п/п П.І.П. пед.працівника посада пед.стаж станом на01.09 попередня атестація, рік,категорія атестація дата подання заяви підпис вчителя, що атестується примітка

які атестуються

Зразок наказу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КАРАБИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

Н А К А З

10.09.10 с.Карабинівка № 53-к

Про проведення атестації

педагогічних працівників

Карабинівської середньої

школи І-ІІІ ступенів

в 2011 році

На виконання п.4 ст.54 Закону України „Про освіту". Типового положення про атестацію педагогічних працівників і країни, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. за №310 і зареєстрованого в Міністерстві юстицій України 02.12.1993р. за №176, наказу Міністерства освіти України №419 від 01.12.1998 р. „Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", наказу управління освіти і науки облдержадміністрації «Про проведення атестації пед.працівників навчальних закладів н 2010 році» №130-к 25.08.2010р.,наказу відділу освіти Павлоградської РДА №49-к від 03.09.2010 р. та з метою активізації творчої діяльності, педагогічної майстерності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести атестацію педагогічних працівників Карабинівської ЗШ І-ІІІ стцупенів в 2010-2011 н.р., забезпечивши дотримання основних принципів: всебічності, систематичності, колегіальності, доступності, гласності. морального і матеріального заохочення.

2. При проведенні атестації передбачити попереднє підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (крім тих, які мають науковий ступінь, вчене звання).

3. Для проведення атестації, вивчення та узагальнення матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників,що атестуються, створити атестаційну комісію в складі:

Знова Наталя Леонідівна - голова комісії, директор школи:

Стешенко Геннадій Григорович- заступник голови комісії, голова профспілкового комітету школи, вчитель географії;

Липка Любов Іванівна-секретар комісії, вчитель української мови і літератури

Члени комісії:

Тимцова Марія Василівна- вчитель історії та правознавства;

Водяницька Ірина Іванівна-заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури та російської мови;

Гламбер Нелля Леонідівна- керівник шкільної комісії вчителів початковихкласів;

Іваниця Наталія Володимирівна- керівник шкільної комісії вчителів природничо-математичного циклу.

Чернєнок І.М.- методист відділу освіти, куратор школи ( за згодою).

4.Атестаційній комісії:

- відповідно до п.3.3, 8.2 Типового положення організувати збір заяв на участь в атестації, відмову від атестації та на подовження терміну дії атестації на 1 рік;

до 10.10.2010р.

- розглянути надані заяви на першому засіданні шкільної атестаційної комісії;

до 20.10.20010р.

- надати заяви про подовження терміну дії попереднього рішення атестаційної комісії для погодження з атестаційною комісією вищого рівня;

до 20.10.2010р.

- скласти план роботи атестаційної комісії, графік відкритих уроків та проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, графік засідання атестацій комісії та довести його під розпис педагогічних працівників, які проходять атестацію;

до 20.10.2010р.

- закріпити членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками, які проходять атестацію для вивчення та узагальнення майстерності з досвідом роботи;

до 20.10. 2010р.

- здійснити вивчення роботи педагогічних працівників, які проходять атестацію, та підготувати на них атестаційні характеристики;

до 20.03.2010р.

- ознайомити під розпис педагогічних працівників зі змістом атестаційних характеристик.

20.03.-30.03.2011р.

5. Підсумкове засідання атестаційної комісії провести 25.03.2011 р.

6. За результатами атестації підготувати наказ, оформити атестаційні листи в двох примірниках та видати другий примірник атестаційного листа під розпис педагогічним працівникам, які атестувались.

до 05.04.2011 р.

7. Підготувати подання і атестаційні листи у відповідні атестаційні комісії вищого рівня на педагогічних працівників, які претендують на встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння (підтвердження) педагогічних звань та які проходять атестацію як виняток, відповідно до п. 5.9 наказу МОН України від 01.12.1998 р. № 419.

до 05.04.2011 р.

8. За результатом атестації підготовити матеріали на педагогічних працівників, які заслуговують на моральне заохочення.

до 20.05.2011 р.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи Н.Л.Знова

З наказом ознайомлені:

План роботи

атестаційної комісії Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2010-2011н.р.

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Коригування перспективного плану атестації на навчальний рік Ознайомлення пед.працівників з Типовим положенням про атестацію та ст.54,57 Закону України «Про освіту» Ознайомлення пед.працівників з наказом «Про атестацію педагогічних працівників в 2009-2010н.р. Прийом заяв від пед.працівників про участь в атестації або заяв про відмову від чергової атестації Перевірка строків проходження курсової перепідготовки в ДОІППО Розгляд заяв на проходження атестації, затвердження графіку засідань атестаційної комісії, доведення його під розпис до відома осіб, які атестуються Закріплення членів атестаційної комісії для вивчення і узагальнення досвіду роботи вчителів, які атестуються ___________________________________________ Затвердити графік відкритих уроків, позакласних заходів, контрольних зрізів знань Оновлення матеріалів у шкільному куточку атестації педпрацівників Вивчення роботи, рівня духовної підготовки і профкомпетенції педпрацівників, які атестуються Планування виступів вчителів, які атестуються на пед.радах,нарадах, засіданнях м/о Вивчення рейтингу вчителів, які проходять атестацію за рівнем кваліфікації та загальної культури Оформлення творчих доробок чи презентація досвіду роботи на МО вчителями, які атестуються Складання характеристик, оформлення атестаційних листів (у двох примірниках) Ознайомлення педпрацівників, які атестуються з атес-таційними листами та результатами атестації Підготовка наказу по школі «Про результати атестації у 2010-2011н.р.»,ознайомлення з ним працівників Підготовка ат.матеріалів на встановлення вищої категорії, присвоєння пед.звань та нагороджень до районної ат.комісії Подання на розгляд до вищих атестаційних комісій (у разі наявності) скарг пед.працівників, які атестувалися Подання наказу по школі «Про результати атестації» до бухгалтерії районного відділу освіти до 10 вересня Вересень вересень До 10.10. До 20.10 До 20.10 До 20.10 До 05.11 До 20.03 До 10.11 До 10.02 До 10.03 До 10.03 До 20.03 До 01.04 До 01.04 До 01.04 До 01.04 До 15.04 ЗНВР ЗНВР Адміністрація ЗНВР Адміністрація Атестаційна комісія Голова комісії Ат.комісія ЗНВР Адміністрація, Чл..ат.комісії Адміністрація, Чл.ат.комісії Чл.ат.комісії Адміністрація Адміністрація Адміністрація, Ат.комісія Адміністрація Адміністрація Адміністрація адміністрація

Графік засідань

атестаційної комісії Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2010-2011н.р.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний

I засідання

1. __ 2. __ 3. Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової, позачергової атестації або відмова від неї Про розподіл обов*язків між членами атестаційної комісії Затвердження плану роботи та графіку засідань атестаційної комісії на 2009-2010н.р. До 20.10. Секретар комісії Голова комісії

II засідання

1. __ 2. __ Аналіз ходу атестації педагогічних працівників Вироблення рекомендацій окремим категоріям медпрацівників, які атестуються грудень Члени атеста-ційної комісії

III засідання

1. Про результати вивчення роботи педпрацівників, які атестуються на основі відвіданих уроків позакласних заходів, даних анкетування серед учнів, батьків, вчителів, чл.відвіданих м/о лютий Голова атестаційної комісії, члени комісії

IV засідання

1. __ 2. 3. __ 4. Звіти вчителів на робочих місцях та розгляд атестац.матеріалів Прийняття попередніх рішень Порушення клопотання перед районною атестаційною комісією про встановлення вищих категорій присвоєння педагогічних звань Матеріали пед.працівників, які атестуються на встановлення, підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та пед.звань подати на розгляд районної експертної групи до 15.02.2010р. березень Члени атестаційної комісії

Перспективний план

вивчення стану викладання, рівня знань, вмінь

і практичних навичок з основ наук на 2006-2012 роки

2006рік

1.Географія

2.Біологія

3.Початкові класи (викладання математики)

4.Фізика

2007рік

1.Фізичне виховання в 1-11 класах

2.Російська мова і зарубіжна література

3.ДПЮ

2008рік

1.Математика

2.Історія, правознавство

3.Хімія

2009рік

1.Українська мова і л-ра в 1-11кл.

2.Природознавство 2-4кл.

2010рік

1.ГПД

2.Англійська мова 5-11кл.

3.ОБЖ в 5-11кл.

4.Трудове навчання

5.Англійська мова в 2-4кл.

2011рік

1.Факультативи і гуртки

2.Робота шкільної бібліотеки

3.Стан викладання уроків читання в поч.класах

4.Викладання фізики

2012рік

1.Стан викладання біології та географії

2.Фізичне виховання в 1-11класах

3Громадянська освіта, європейський вибір

Перспективний план

атестації вчителів Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2006-2011 роки

2006рік

1.Довга Оксана Петрівна -вчитель початкових класів

2.Стешенко Геннадій Григорович -вчитель географії

3.Ужва Валентина Іванівна -вчитель біології,хімії

4.Яременко Оксана Павлівна -вчитель математики,фізики

2007рік

1.Мяло Алла Миколаївна -вч. поч..класів ,укр..мови

2.Гламбер Нелля Леонідівна -вч.початкових класів

3.Таран Анна Павлівна -педагог-організатор

4.Яременко Микола Миколайович -вч.фізкультури

5.Водяницька Ірина Іванівна -вч.зарубіжної л-ри

2008 рік

1.Тимцова Марія Василівна -вч.історії та правознавства

2.Іваниця Наталія Володимирівна -вч.математики

3.Знова Наталія Леонідівна -вч.мат-ки

2009рік

1.Липка Любов Іванівна -вч.укр.мови та л-ри

2010 рік

1.Гончар Вікторія Вікторівна -вч.укр.мови та л-ри

2011 рік

1.Яременко Катерина Юріївна -вч.іноземної мови

Список вчителів, що атестуються в 2009 році

№ п/п П.І.П вчителя Який предмет викладає освіта Кваліфікація за дипломом Категорія, пед.звання яке має На яку категорію претендує Стаж роботи Рік проходж курсової перепід.
1 Знова Наталя Леонідівна математика,поч. класи вища Математик-викладач вища вищу 15 2008
2 Тимцова Марія Василівна історія вища Вчитель історії та правознавства вища вищу 31 2008

„Затверджую”

директор школи: Н.Л.Знова

Графік

проведення відкритих уроків та виховних заходів

вчителів , які атестуються

на 1 півріччя 2010-11 н.року

№ п/п клас П.І.П.вчителя Предмет та тема уроку (вих.заходу) дата пров. примітка
1 5 Липка Л.І. Укр.мова „Звертання. Розділові знаки при звертанні”. 02.12.10
2 6 Липка Л.І. Укр.мова „Іменники як частини мови. Іменники – назви істот і неістот. Іменники власні й загальні”. 14.11.10
3 5-11 Липка Л.І. Свято української писемності і мови 09.11.10

«Затверджую»

директор школи Н.Л.Знова

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

РОБОТИ З АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ

української мови та літератури

Липки Любов Іванівни

№п/п Зміст роботи дата примітки
1 Відвідування уроків та виховних заходів Вересень-березень
2 Перевірка ведення документації: · календарні плани; · зошити; · щоденники; · ТБ; · документація кабінету. до15.09;15.01 листопад жовтень,січень березень вересень,лютий вересень,квітень
3 Відкриті уроки та виховні заходи: - укр.мова 5 клас „Звертання. Розділові знаки при звертанні”; - укр.мова 6 клас „Іменники як частини мови. Іменники – назви істот і неістот. Іменники власні й загальні”; -5-11 класи Свято української писемності і мови; - укр.мова 5 клас „Співвідношення букв і звуків”; - укр.мова 11клас „Пунктограми при прямій мові, діалозі”. 02.12.10р. 14.11.10р. 09.11.10р. 20.01.11р. 30.01.11р.
4 Уроки-методичні консультації для шкільної комісії вчителів початкових класів школи. жовтень, листопад
5 Курси підвищення кваліфікації 2008 рік
6 Виступ на засіданні педагогічної ради: « Громадянське виховання на уроках української мови та літератури». жовтень
7 Виступ на психолого-педагогічному семінарі: «Професійна компетентність вчителя». вересень
8 Творчий звіт на засіданні шкільної комісії суспільно-гуманітарного циклу до15.03.11

Атестаційна картка

Прізвище, 'їм "я, по батькові:

1.Посада:

2,Освіта, спеціальність:

З.Дата і результати попередньої атестації:

4.Курсова перепідготовка:

5. Тема узагальненого досвіду роботи:

6. В изначальна методична риса роботи:

7. Участь у методичній роботі в між атестаційний період(вказувати роки); творча методична проблема, над якою працює вчитель:

Наставництво:

Відкриті уроки:

Позаурочні заходи:

Доповіді:

Творчі звіти:

Методичні та дидактичні розробки:

Консультації:

Виставки:

Інші види роботи:

8.Де використовується досвід роботи (хто використовує): 9.Результативнісь навчальної роботи в між атестаційний період:

Роки навчання Рівень навчальних досягнень
початковий середній достатній високий якісний показник

Рейтинг участі у олімпіадах

Роки навчання Призери олімпіад Командне місце
районних обласних

Навчання випускників за даним профілем:

10.Стимулювання вчителя в між атестаційний період:

МЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ

ВЧИТЕЛЯ_______________________________

КАРАБИНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ ступенів

1. Тема по самоосвіті:

а) назва теми

б) термін виконання

в) форма узагальнення

2. ППД. Чий досвід впроваджується в практику роботи. Анотація досвіду, його ідея

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Проблеми, що викликають найбільші труднощі:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЛІКОВА КАРТКА

вчителя ______________________________

КАРАБНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

1. Прізвище______________________________________________

Ім'я_____________________________________________________

По-батькові_____________________________________________

2. Дата народження______________________________________

3. Освіта (що і коли закінчив)______________________________

_______________________________________________________

Спеціальність___________________________________________

5. Який предмет викладає________________________________

6. Педстаж_____________________________________________

7. Фахова категорія_____________________________________

8. Нагороди (грамоти, значки), звання_____________________

9. Атестація:

а) рік проходження_____________________________________

б) результати атестації__________________________________

10. Курсова перепідготовка:

а) де проходив________________________________________

б) коли проходив______________________________________

в) тривалість перепідготовки____________________________

Методичний щоденник

Учителя_________________________

Карабинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня

Павлоградського району

Фах _________________________

Педагогічний стаж_________________

Кваліфікаційна категорія______________

Педагогічне звання _________________

Розпочато___________

Закінчено _____

І. Методична робота

1. Участь у семінарах, пед.ярмарках

Тема виступу, доповіді Дата Місце Підпис
2.Відкриті уроки
Дата Тема Клас Підпис

3.Просвітницька робота

№п/п Тема лекції, виступу Категорія слухачів Дата Місце проведення Підпис

ІІ,Громадська робота

(керівник М/О, член творчої групи, член оргкомітету,член профкому, журі

тощо)

назва дата підпис
ІІІ. Результативність роботи 1.Контрольні роботи
№ п/п Вид роботи Дата клас Рівні навч.досягнень
поч сер дост висок
2Призери олімпіад
Прізвище, ім'я учня Рівень (районна,обласна) предмет місце

ІУ.Заохочення

№п/п Назва відзнаки рік Примітки (за що ...)

Анкета Вивчення професійних потреб учителя

1. П.І.Б.

2.Число, місяць, рік народження

3. Навчальний заклад

4. Предмет

5. Стаж роботи

6. Категорія

7. Категорія, на яку претендує

8. Проблема самоосвіти

9. Тема післякурсового завдання

10. Рік:

- попередньої атестації

- попередніх курсів підвищення кваліфікації

11.3 якими інноваційними технологіями (підкресліть і конкретизуйте) Ви:

А)знайомі

Б) впроваджуєте у педагогічний процес

В) бажаєте познайомитися

12.Назвіть форми методичної роботи, в якій Ви брали участь (підкресліть і конкретизуйте)на

А) шкільному рівні

Б) районному рівні

В) обласному

Г) всеукраїнському

13. Чи знайомі Ви з технологією дослідницької діяльності? (Підкресліть і назвіть напрямки)

-а) учнів

б) учителя

14. Чи бажаєте Ви взяти участь у дослідницькій роботі? (Підкресліть)

А)гак

Б) сумніваюсь

В) ні

15. Якими авторськими знахідками Ви володієте? (підкресліть і конкретизуйте)

А) розробки уроків

Б) розробки позакласних заходів

В) дидактичний матеріал

Г) власна технологія навчання

Д) авторські програми курсів, факультативів, гуртку тощо

Е) комп'ютерні програми для дистанційного навчання учнів, педагогів;

Ж) інше.

16. Виберіть форми методичної роботи, в яких Ви бажали б взяти участь (підкресліть)

А) конкурси пед.майстерності

Б) підготовка учнів до участі в конкурсах, МАН тощо;

В) підготовка виступу на засіданні МО з проблеми;

Г) підготовка публікації для предметного журналу

Д) організація робота з учителями (семінари, консультації, відкриті уроки тощо);

Е) проведення педагогічного експерименту.

17. Виберіть форми методичної роботи,, які найбільш сприяють Вашій працездатності:

А) індивідуальні

Б) групові

В) парні

Г)колективні

8. Виберіть найбільш зручний для Вас спосіб сприйняття інформації (підкресліть):

а) на слух

б) зоровий

в) у процесі діяльності.

19. Виберіть найбільш оптимальні для Вас умови роботи над методичною проблемою (підкресліть):

19.1.Проблема повинна бути:

А) абстрактного характеру

Б) конкретного характеру

19.2.Вирішення проблеми потребує:

А) довготривалого терміну виконання

Б) короткотривалого терміну виконання

19.3.Для найбільш продуктивної роботи мені необхідна:

А) самостійність

Б) часткова методична допомога

20. Які чинники лімітують процес подальшого підвищення Вашої пед. майстерності. (підкресліть)

А) суб'єктивізм Вашої адміністрації

Б) особисті проблеми

В) відсутність методичної допомоги

Г) занижена самооцінка

Д)інше

21. Результативність вашої педагогічної діяльності:

А) через досягнення учнів (П.І.Б. учня, клас, місце, яке посів, рік): конкурси, олімпіади, МАН, інші.

Б) через особисті досягнення (конкурси, публікації, тощо)

АНКЕТА

ЗДІБНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО САМОРОЗВИТКУ

П.І.П. вчителя___________________________________

Дайте відповіді на такі запитання, поставивши бали : 5- якщо дане твердження відповідає дійсності. 4- швидше так, ніж ні, 3- і так, і ні.

2- швидше не відповідає, 1- не відповідає

1. Я прагну вивчити себе.

2.Я знаходжу час для саморозвитку , якби я не був зайнятий роботою і домашніми справами.

3. Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність.

4. Я шукаю зворотній зв'язок, це допомагає мені пізнати і оцінити себе.

5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи спеціальний час.

6. Я аналізую почуття і досвід.

7. Я багато читаю.

8. Я широко дискутую з питань, які мене цікавлять.

9. Я вірю у свої можливості.

10. Я прагну бути більш відкритим.

11. Я усвідомлюю той вплив, який на мене чинять оточуючі люди.

12. Я займаюся своїм професійним розвитком і маю позитивний результат.

13.Я отримую задоволення від опанування нового.

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.

15. Я би позитивно поставився до свого просування по службі.

Ключ до анкети:

75-55 - активний розвиток

54-36 - відсутня система саморозвитку, орієнтація на розвиток залежить

від

умов.

35-15 - розвитку немає.

Результати анкети

75-55 - активний розвиток - 6

54-36 - відсутня система

саморозвитку, орієнтація

на розвиток залежить від умов - 8

35-15- розвитку немає - 0

А Т Е С Т А Ц І Й Н И Й Л И С Т

1.Прізвище, ім.”я, по батькові Знова Наталя Леонідівна

2.Рік народж

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!