Система методичної роботи в школі

(в перспективі на 2013-2016 рр.)

Кардинальні зміни в соціально-економічному устрої України ставлять перед освітою принципово нові завдання, відкриваючи творчі можливості створення різних моделей освітніх установ, перебудовуючи роботу своїх ланок. Мова йде, насамперед, про змістовне, організаційно-управлінське, методичне оновлення школи, щоб ефективно і результативно виконувати соціальне замовлення - формувати особистість школяра, якому належить жити в XXI столітті. Обдумуючи план переходу сьогоднішньої школи в майбутнє, слід не забувати про те, що школа в процесі оновлення має одночасно функціонувати. Аналіз реального рівня, досягнутого нашою школою, дозволив зробити висновок про шляхи найбільш оптимального структурного і змістовного оновлення її моделі.

Значимою ознакою нашої спеціалізованої загальноосвітньої школи є її специфіка для освітнього простору, яка покликана задовольняти попит на освітні послуги самого різноманітного характеру. Аналіз стану освітньо-виховної роботи в школі, проблем, що стоять перед освітою, можливостей і ресурсів школи ставить нові завдання, рішення яких покликана здійснити запропонована єдина методична тема: «Формування нового педагогічного мислення вчителів на основі поглиблення науково-методичної роботи, передового педагогічного досвіду, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня»

Основні завдання:

· створення умов для постійного оновлення професійно - особистісних компетенцій - забезпечення безперервного професійного розвитку особистості педагога;

· виявлення найбільш перспективного педагогічного досвіду та подання (поширення) його освітнього співтовариства на різних рівнях (шкільному, муніципальному, регіональному);

· залучення в активну методичну роботу не менше 90% педагогічних працівників школи.

Планування роботи за напрямками

Підвищення професійної компетентності педагогів на рівні школи. Основною ідеєю є створення кадрових умов для здійснення ефективного переходу на нові освітні стандарти .

Мета:

Сприяти розвитку професійної (психолого-педагогічної, інформаційної і комунікативної) компетентності педагогів в напрямку набуття досвіду вирішення професійних завдань вчителя з проектування, виконання та інструментальному забезпеченню педагогічних ситуацій через освоєння освітніх технологій і можливостей інформаційних і комунікаційних технологій.

У процесі її реалізації передбачається здійснити зміни, які торкнуться:

· організації освітнього процесу;

· вдосконалення методів (технологій) його реалізації, розвитку професійної майстерності педагогів; шляхів та форм взаємодії школи з соціумом в цілях активного використання всього освітнього простору у процесі формування особистості; системи виховної роботи.

Основні напрями реалізації єдиної методичної теми

на 2013 - 2016 рр .

Єдина методична тема школи “Формування нового педагогічного мислення вчителів на основі поглиблення науково-методичної роботи, передового педагогічного досвіду, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня” визначає стратегію розвитку школи і дії щодо її реалізації.

Мета: підвищення ефективності освітнього процесу через застосування сучасних підходів до організації освітньої діяльності, безперервне вдосконалення професійного рівня і педагогічної майстерності вчителя.

Завдання:

· підготовка висококваліфікованих кадрів для впровадження нового змісту освіти та досягнення інноваційних освітніх результатів;

· створення умов для організації освітнього середовища, що сприяє підвищенню професійної компетентності педагогів;

· створення умов для постійного оновлення професійно - особистісних компетенцій - забезпечення безперервного професійного розвитку особистості педагога;

· забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за очно - заочну, дистанційну курсову підготовку.

Пріоритетні напрями та завдання методичної роботи:

1. Оновлення змісту освіти, вдосконалення граней освітнього процесу на основі впровадження в практику роботи продуктивних педагогічних. технологій, орієнтованих на розвиток особистості дитини і вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

2. Творча орієнтація педагогічного колективу на оволодіння технологіями, які стимулюють активність учнів, розкривають творчий потенціал особистості дитини.

3. Формування мотивації до навчальної діяльності через створення емоційно-психологічного комфорту в спілкуванні учня з учителем та іншими дітьми.

4. Організація виховної роботи, спрямованої на формування особистості, здатної до соціальної адаптації через співпрацю школи і сім'ї на принципах гуманізму.

5. Надання допомоги вчителям у плануванні, організації та аналізі педагогічної діяльності, у реалізації принципів та методичних

прийомів навчання і виховання, у розвитку сучасного стилю педагогічного мислення.

6. Ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки з метою підвищення наукового рівня вчителя.

7. Безперервна самоосвіта вчителя та підвищення рівня професійної майстерності.

8. Включення вчителя у творчий пошук, в інноваційну діяльність.

9. Надання реальної дієвої допомоги вчителям, які її потребують.

10.Досягнення оптимального рівня освіти, вихованості і розвитку школярів.

Принципи реалізації єдиної методичної теми:

· принцип гуманізації та гуманітаризації;

· фундаментальність;

· особистісної орієнтації змісту освіти;

· диференціації;

· культуровідповідності.

· інформаційної компетентності учасників освітнього

· процесу, що відбувається в школі;

· варіативності, який передбачає здійснення різних

· варіантів дій щодо реалізації завдань розвитку школи;

Завдання школи на 2013 - 2014 навчальний рік:

1. Вдосконалення наявної системи методичної роботи з метою підвищення її ефективності.

2. Створення умов для осмислення методологічних, психологічних та дидактичних основ, що дозволяє педагогам оцінити свою підготовку з окремих питань. Формування методологічної культури педагогів як засобу підвищення якості освіти.

3. Створення здоров'єзбережувальної середовища для всіх працівників , підвищення якості освіти на основі використання здоров'язберігаючих технологій з урахуванням особистісно-діяльнісного підходу до учнів;

4. Створення комфортного освітнього середовища на основі особистісно - діяльнісного підходу до осіб, що навчаються, сформувати у них навичок самоконтролю як засобу розвитку особистості. Вивчення методик особистісно діяльнісного навчання.

5. Подальша інформатизація УВП; активне впровадження в УВП школи нових передових інформаційних технологій для підвищення відкритості, цілісності та функціональності освітнього середовища;

6. Формування в учнів високоморальних ідеалів через посилення виховує ролі уроку, використання інтерактивних форм виховної роботи, розвиток конструктивних взаємин сім'ї і школи з використанням можливостей культурно - оздоровчої середовища;

7. Формування творчої групи вчителів, вмотивованих на роботу за новими технологіями.

Завдання школи на 2014 - 2015 навчальний рік:

1. Практичне дослідження проблеми «Розвиток творчої особистості в особистісно - діяльнісному підході до навчання і виховання з використанням нових освітніх технологій».

2. Підвищення якості проведення навчальних занять через використання нових освітніх технологій.

3. Вдосконалення особистісної спрямованості виховання та освіти.

4. Розширення сфери використання інформаційних технологій.

5. Розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та активізації їх педагогічної творчості.

6. Активізація роботи вчителів над темами самоосвіти, запровадження творчих звітів педагогів, робота над розробкою навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів; підвищення компетентності педагогічних кадрів через формування позитивної професійної установки.

7. Удосконалення системи моніторингу та діагностики успішності освіти, рівня професійної компетентності та методичної підготовки педагогів.

8. Вдосконалення системи внутрішкільного обміну передовим педагогічним досвідом через нові форми роботи вчителів за темами самоосвіти (виявлення, узагальнення і поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вчителів).

Завдання школи на 2015 - 2016 навчальний рік:

1. Оновлення змісту методичних об'єднань та творчих груп, спрямованих на підвищення професійної майстерності вчителів.

2. Аналіз роботи шкільного колективу за використання в УВП сучасних освітніх технологій.

3. Удосконалення педагогічної майстерності працівників школи, удосконалення методики системного аналізу результатів УВП, підвищення компетентності педагогів та учнів.

4. Підведення підсумків роботи педагогічного колективу щодо реалізації впровадження нового Державного стандарту загальної середньої освіти, по узагальненню передового педагогічного досвіду.

На підставі рішення педагогічної ради був розроблений план роботи школи, що передбачає організацію діяльності навчального закладу, спрямовану на:

· удосконалення навчального процесу;

· забезпечення доступності загальної освіти;

· роботу з педагогічними кадрами;

· роботу з батьками;

· роботу по зміцненню навчально-матеріальної бази школи;

· організацію внутрішкільного контролю.

Завдання:

· забезпечення успішного переходу на новий зміст навчання у початковій та середній школі в умовах запровадження нового Державного стандарту освіти;

· адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі;

· цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

· забезпечення якісної підготовки до ЗНО;

· реалізація завдань проблемного навчання як засобу розвитку особистості, здатної до самовдосконалення;

· впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації у НВП;

· реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень;

· нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП;

· оптимізація системи дидактичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу;

· врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей, робота зі здібними та обдарованими дітьми;

· забезпечення ефективності управління науково - методичною роботою;

· розвиток мотивації педагогів до формування та впровадження передового педагогічного досвіду з метою удосконалення професійної компетентності;

· запровадження нових систем виховання, запровадження розвиваючих технологій виховання;

· активізація роботи з питань соціалізації та профорієнтації;

· активізація робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

· сприяння активному включенню сім`ї в процес самовизначення, самореалізації учнів;

· створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи.

Очікувані результати:

· Підвищення результативності навчання.

· Покращення досягнень учнів.

· Удосконалення системи управління та контролю НВП.

· Підвищення мотивації педагогів до формування та впровадження передового педагогічного досвіду та удосконалення професійної компетентності.

· Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації учнів.

· Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.

· Розвиток іміджу ЗНЗ.

Керівники ШМО та проблемні теми:

ШМО Керівник Проблема
1 ШМО учителів початкових класів Мартиненко Людмила Василівна «Активізація креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів. Удосконалення роботи з обдарованими дітьми шляхом залучення до системи науково-дослідницького пошуку»
2 ШМО учителів гуманітарного циклу Сухомлинова Любов Георгіївна «Оптимізація процесу літературного розвитку школярів на основі поєднання особистісно зорієнтованого,комунікативно-діяльнісного та соціокультурного підходів, використання інтерактивних технологій у практиці проведення уроків, формування комунікативних, читацьких умінь в умовах творчої співпраці учнів і вчителів, перетворення уроків та позакласної роботи на сходинки духовного зростання учнів»
3 ШМО учителів суспільних дисциплін Лісовська Валентина Олексіївна «Удосконалення уроків суспільних дисциплін шляхом особистісно орієнтованої технології навчально-виховної діяльності. Інтерактивні методики навчання, їх ефективність у розвитку творчості вчителя та учнів»
4 ШМО учителів англійської мови Сорочинська Лариса Миколаївна «Проектні технології як засіб спонукання учнів до самостійності та пошукової діяльності на уроках англійської мови»
5 ШМО учителів природничо-математичного циклу Андрієвський Руслан Петрович «Впровадження нових прогресивних технологій навчання в процесі викладання предметів, технології створення ситуації успіху на уроках фізико-математичного циклу та економіки»
6 ШМО класних керівників Бібік Любов Опанасівна «Соціально-виховні проекти як засіб виховання суспільно-активної особистості»

Творчі групи вчителів

1. «Інновації у профільній школі: роль технології педмайстерності в підвищенні ефективності уроку»

Лісовська В.О., Будянська л.А., Смолій О.М., Батуринець Я.М., Литвин Л.В.

Задачі:

· опанування оптимальними формами організації профільного навчання;

· узагальнення ППД

Форма впровадження: розробка уроків

Форма узагальнення: бюлетень, відеозвіти

2. «Управління процесом триади (навчання, виховання, розвитку) як умова ефективного навчання, виховання та соціалізації»

Мартиненко Л.В., Троценко К.М., Вишневська С.О., Старостенко З.С.

Задачі:

· вивчення внутрішньої структури, психологічної основи навчання, його рушійних сил;

· формування практичного досвіду ефективного навчання;

· пошук ефективних форм і методів активізації виховання та соціалізації в навчальному процесі

Форма впровадження: розробка серії уроків

Форма узагальнення: відеозвіти

3. «Використання евристичного методу у викладанні»

Гунько Т.В., Сухомлинова Л.Г., Мартиненко Л.В.

Задачі:

· піднесення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження у шкільну практику досягнень науки, ППД;

· освоєння наявного перспективного педагогічного досвіду;

· трансформування інноваційних технологій у практичну діяльність;

· створення атмосфери відповідальності за кінцевий результат своєї роботи.

Форма впровадження: апробація

Форма узагальнення: рекомендації

4. «Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту»

Мартиненко Л.В., Оберемок М.П., Масло Н.Л., Вітик О.Я., Асауленко В.В., Черненко В.М., Ковалевська Л.О.

Задачі:

· практична реалізація завдань нового Державного стандарту початкової освіти, спрямованого на соціалізацію учнів на основі нових програм та підручників;

· системна реалізація компетентнісного підходу та технологією;

· оволодіння сучасними формами контролю процесу та результатів навчальної діяльності

Форма впровадження: апробація, напрацювання рекомендацій

Форма узагальнення: розробка уроків

5. «Розвиток креативного мислення шляхом використання інформаційних технологій»

Кармазіна О.М., Пукса С.І., Пиріг Г.М., Литвин Л.В., Андрієвський Р.П., Сорочинська Л.М., Меркулова С.С.

Задачі:

· вивчення можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках;

· формування професійної компетентності педагогів в області комп’ютерних технологій;

· застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках і в позаурочній роботі вчителя;

· поповнення методичної скриньки комп’ютерних уроків і формування колекції цифрових освітніх ресурсів школи.

Форма впровадження: створення навчальних проектів

Форма узагальнення: презентація проектів

Форми роботи:

1. Колективні:

- педагогічна рада;

- психолого-педагогічний семінар;

- науково-теоретичний семінар;

- науково-практична конференція;

- педагогічні читання;

- постійно діюча педагогічна виставка.

2. Групові:

- консультпункти;

- шкільні методичні об'єднання;

- творчі групи;

- школа малодосвідченого вчителя;

- школа ППД;

- семінари-практикуми.

3. Індивідуальні:

- наставництво;

- індивідуальні консультації;

- робота над науково-методичною проблемою;

- взаємовідвідування й аналіз уроків;

- самоосвіта.

Групові форми роботи об'єднують педагогів за інтересами, за психологічною сумісністю, в них створюються оптимальні умови для обміну досвідом роботи, для творчих дискусій, виконання практичних завдань.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!