Орієнтовна схема наказу про організацію
науково-методичної роботи у закладі освіти

І. Вступна частина

Аналіз методичної роботи за минулий рік:

• проблемні питання, над якими працював пе­дагогічний колектив у минулому навчальному році;

• зростання педагогічної майстерності вчителів школи;

• елементи кращого досвіду, які були впроваджені в практику роботи школи, окремих учителів;

• проведені методичні заходи та їхня ефектив­ність;

• проблемні питання та завдання, над якими пра­цюватиме педагогічний колектив, виходячи з аналізу навчально-виховного процесу та діагностики.

II. Розпорядча частина

1. Визначити форми внутрішньошкільної мето­дичної роботи.

2. Для керівництва та координування методичної роботи в школі створити методичну раду в складі 3-7 осіб (залежно від потреби).

3. Визначити доцільність роботи творчої групи (школи педагогічної майстерності, школи передового досвіду) з конкретної теми, впровадження елементів ППД, роботи опорної школи.

4. Визначити проходження курсової перепідготов­ки вчителями школи.

5. Забезпечити активну участь педагогічних пра­цівників у роботі районних (міжшкільних) методич­них об'єднань, семінарів-практикумів, постійних се­мінарів, шкіл педагогічної майстерності, школи мо­лодого вчителя згідно з наказом відділу освіти ра­йонної державної адміністрації.

6. Скласти зведений графік методичної роботи.

7. Організувати роботу міжшкільних методичних об'єднань на базі школи.

8. Визначити керівників і періодичність засідань (згідно з наказом відділу освіти районної державної адміністрації).

9. Організувати роботу шкільних МО:

а) класних керівників, вихователів ГПД;

б) учителів початкових класів;

в) учителів-предметників (відповідно до по­треби).

9.1. Визначити керівників, періодичність засі­дань.

9.2. Визначити форми методичної роботи з мо­лодими вчителями (школа молодого вчителя, на­ставництво, стажування).

9.3. Визначити індивідуальні форми методичної роботи в школі, їх тематику й періодичність (кон­сультації, співбесіди, взаємовідвідування уроків, до­помога вчителям, які одержали рекомендації за ре­зультатами атестації, які навчаються заочно, створити сприятливі умови для самоосвіти тощо).

10. На основі діагностичного аналізу та аналізу навчально-виховного процесу визначити форми, те­матику, терміни, відповідальних за колективні фор­ми методичної роботи:

а) семінари-практикуми;

б) психолого-педагогічні семінари;

в) предметні методичні тижні, дні відчинених две­рей та ін.;

г) педагогічні читання, конференції, дискусії;

ґ) педагогічні виставки, огляди методичної лі­тератури;

д) конкурси, творчі звіти вчителів та інші тра­диційні та нетрадиційні форми роботи.

11.Визначити форми роботи з вивчення та впро­вадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, ППД, нових педагогічних тех­нологій.

12.Узагальнити досвід роботи кращих учителів із конкретно визначеного питання.

13.Організувати випуск методичних бюлетенів, роботу в методичному кабінеті (підготовка та сис­тематизація матеріалів, картотека, виставки, атес­тація робочих місць та ін.).

14.Визначити тематику інструктивно-методичних нарад, їх періодичність.

15.Контроль за виконанням наказу покласти на .

Директор школи____________ (ім'я, прізвище)

Орієнтовна схема наказу
«Про підсумки методичної роботи за навчальний рік»

1. Виконання завдань, поставлених перед педколективом на навчальний рік:

• виконано повністю;

• часткове виконання — аналіз причин неви­конання.

2.Аналіз роботи методичних об'єднань з ви­значенням цінного досвіду (основні завдання, які стоять перед МО, ступінь їх розв'язання) по пред­метах, циклах..; вказати, які форми й методи є най­ефективнішими (за результатами), хто з педпрацівників і в яких видах роботи брав активну участь, які наслідки.

3.Оцінка наслідків підвищення кваліфікації пед­кадрів, їхнього методичного рівня (спираючись на ре­зультати навчальних досягнень учнів з предметів):

а) характеристика й аналіз форм підвищення ква­ліфікації, результативність:

• виконання плану, причини невиконання;

• мікрогрупи та інші форми роботи з різними ка­тегоріями педагогів;

• семінари.

Результати проведення шкільних педагогічних чи­тань, конференцій та інших форм роботи:

• якість рекомендацій, робота з їх виконання в міжатестаційний період;

• проведення відкритих уроків (мета, якість, фор­ма);

• оцінка ефективності допомоги, яку надала ад­міністрація школи різним категоріям учителів;

б) запровадження нових форм і методів навчан­ня, порівняння їхньої ефективності з тими, що ви­користовувалися раніше (за рівнем навчальних до­сягнень учнів);

в) характеристика результативності роботи пе­дагогів із забезпечення високого рівня навчальних досягнень учнів;

г) роль заступників директора з НВР у керівництві самоосвітою вчителів, шляхи надання їм допомоги, форми роботи, наслідки.

4. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів:

• за підсумками перевірок, діагностичних, се­местрових контрольних робіт;

• за результатами державної підсумкової атес­тації;

Показати динаміку росту чи спаду рівня навчаль­них досягнень учнів, визначити причини незадо­вільної роботи, шляхи їх подолання.

5. Аналіз рівня викладання, вихованості школярів (з урахуванням рівня навчальних досягнень учнів).

6. Підсумки роботи над науково-методичною темою.

7. Результати роботи з вивчення ППД:

а) як здійснювалася пропаганда сучасних досяг­нень науки і ППД, її результативність;

б) досвід яких учителів упроваджено;

в) які ідеї ППД втілені в практику роботи;

г) які досягнення педагогічної та психологічної науки реалізуються;

г) участь в експериментальній роботі.

8. Результати дослідно-експериментальної роботи.

9. Аналіз основних недоліків в організації і про­веденні методичної роботи в навчальному закладі (за всіма напрямками):

• перелік недоліків;

• визначення шляхів їх усунення.

10. Перелік завдань на наступний навчальний рік.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!