__________________________________________________

(назва підприємства)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ

________________________________________________

(назва підприємства)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ _________________________

(посада роботодавця і

______________________________

найменування підприємства

“___”____________200_р. № ____

(число, місяць, рік)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ

1. Загальні положення

1.1. Положення про медичний огляд працівників розроблене відповідно до статті 17 Закону України “Про охорону праці” та “Положення про медичний огляд працівників певних категорій” затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994р. № 45.

1.2. Положенням встановлюються:

- єдиний порядок організації та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудо­вої діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огля­ду осіб віком до 21 року;

- обов'язки, права і відповідальність, працівника власника або упов­новаженого ним органу.

1.3. Організацію і проведення медичних оглядів забезпе­чують:

- власник підприємства та органи і заклади Міністерства охорони здоров'я Укра­їни.

1.4. Власник за рахунок коштів підприємства організує проведення медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб з про­фесійними захворюваннями, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.

1.5. Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу проводяться з метою установлення фізичної і психофі­зіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визна­ченою професією (посадою), запобігання за­хворюванням і нещасним випадкам, виявлення захворю­вань (інфекційних та ін.), які становлять загрозу заражен­ня працівників підприємства.

1.6. Періодичні медичні огляди:

- проводяться для осіб, котрі зайняті на важких робо­тах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, водіїв та осіб віком до 21 року;

- забезпечують динамічний нагляд за станом здоров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливості на організм, а також захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією, запобігання нещасним випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних захворювань;

- можуть проводитись в період перебування працівника в стаціонарі, або у випадках, коли він звернувся за ме­дичною допомогою. Результати проведеного обстеження передаються лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує підприємство.

1.7. Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року та висновки про їх стан здоров'я заносяться в “Картку осо­би, яка підлягає медичному огляду”, що є вкладишем до “Медичної картки амбулатор­ного хворого” і зберігається в лікувально-профілактичному закладі, який проводить медичні огляди.

1.8. Результати завершених медичних оглядів протягом місяця оформляються заключним актом, який складається у трьох примірниках (для лікувально-профілактичного закладу, власника і санітарно-епідеміологічної станції).

1.9. На час проходження медогляду, обстеження в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних і медич­них інститутах для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захво­рювань за працюючими зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

1.10. Звітність за результатами медичних оглядів здій­снюється у порядку, встановленому Міністерством охоро­ни здоров'я України.

2. Порядок організації медичних оглядів власником

Власник:

2.1. Разом із працівником відділу кадрів, профспілковим комітетом, визначає контингент осіб, які підля­гають періодичним медичним оглядам і складає в двох примірниках поіменний список, узгоджую­чи його в санепідемстанції. Один примірник списку направ­ляється в лікувально-профілактичний заклад, другий зали­шається на підприємстві (у відповідального за організацію медогляду органу).

2.2. Направляє осіб, які приймаються на підприємство або змінюють професію і місце роботи, для проходження попереднього медичного огляду з направленням встанов­леної форми.

2.3. Знайомить особу, яка приймається на роботу, з притаманними конкретній професії шкідливими і небезпеч­ними виробничими факторами і речовинами, з норматив­ними актами з охорони праці.

2.4. Виділяє асигнування на організацію медоглядів, частково відшкодовує витрати на обстеження

2.5. Видає наказ про проведення медоглядів в строки, погоджені з лікувально-профілактичними закладами, при­значає відповідальних за організацію медогляду.

2.6. Виділяє приміщення для проведення медоглядів.

2.7. Направляє працівників на медогляд в лікувально-профілактичний заклад і здійснює контроль за терміном його проходження.

2.8. Забезпечує працюючих медичними і санітарними книжками згідно з формами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, та бланками-направленнями на медогляди.

2.9. Забезпечує виконання рекомендованих оздоровчо-профілактичних заходів.

2.10. Здійснює працевлаштування працівників у відпо­відності з результатами медичних оглядів.

2.11. Проводить облік, контроль і оцінку параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів і речовин на конкретних роботах, які потребують проведення медог­лядів працівників.

2.12. Проводить аналіз показників стану здоров'я праців­ників.

3. Права, обов'язки і відповідальність власника, та працівника.

3.1. Власник:

3.1.1. Зобов'язаний:

- зберегти за працівником на час проходження медогля­ду місце роботи (посаду) і середній заробіток;

- забезпечити присутність працівників на медогляді відпо­відно до плану-графіку, а також організувати позачерго­вий медогляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці;

- інформувати територіальну санепідстанцію про зміни в технологічних процесах, що сталися на підприємстві, вве­дення нових виробничих процесів і робочих місць з шкід­ливими і небезпечними умовами праці;

- виконувати висновки заключного акта медичного огля­ду ;

- ознайомлювати працівника, що влаштувався на роботу з шкідливими і небезпечними виробничими чинниками і речовинами, зі змінами умов праці в процесі виконання трудового договору;

- забезпечити усунення причин, що призводять до про­фесійних захворювань;

- не приймати на роботу осіб з протипоказаннями за станом здоров'я.

3.1.2. Має право:

- організовувати позачерговий медичний огляд з власної ініціативи, за проханням працівника, якщо працівник вва­жає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умо­вами праці, вимогу санепідстанції;

- притягнути працівника, який не проходить медичний огляд, до дисциплінарної відповідальності, або не допус­кати його до роботи без збереження заробітної плати.

3.1.3. Несе відповідальність за:

- контроль параметрів шкідливих і небезпечних вироб­ничих чинників і речовин, які впливають на працівників і вимагають проведення медоглядів;

- фінансування витрат, пов'язаних з організацією, мате­ріально-технічним забезпеченням медоглядів, складанням санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, лікування, медичну і професійну реабілітацію працівників;

- допущення до роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці осіб, які не пройшли медичий огляд, або мають протипоказання за станом здоров'я;

- усунення причин виникнення і розвитку профзахворю­вань, виконання вимог щодо їх попередження;

- відшкодування шкоди здоров'ю працівника в зв'язку з виконанням професійних обов'язків відповідно до “Пра­вил відшкодування власником шкоди, заподіяної працівни­кові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків”, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. № 473.

3.2. Працівник:

3.2.1. Має право:

а) одержувати інформацію:

- про шкідливі і небезпечні виробничі чинники на робо­чих місцях і можливі наслідки їх дії на здоров'я в процесі професійної діяльності на підприємстві;

- про стан здоров'я на основі висновків комісії, яка здійснює медичний огляд;

- про забезпечення за рахунок власника оздоровчо-реабілітащйними заходами;

б) відмовитись від роботи, яка протипоказана йому згідно з медичними висновками, вимагати переведення на іншу роботу без контакту з шкідливими та небезпечними ви­робничими чинниками;

в) на позачерговий медичний огляд за його проханням;

г) на відшкодування шкоди здоров'ю у зв'язку з профе­сійною діяльністю згідно з “Правилами відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків”.

3.2.2. Зобов'язаний проходити в установленому порядку і термін медичні огляди та виконувати медичні рекомен­дації.

3.2.3. Несе відповідальність за:

- несвоєчасне з'явлення на медичні огляди;

- невиконання медичних рекомендацій і продовження роботи в умовах, що протипоказані за станом здоров'я.

Відповідальна особа за охорону праці: ___________________ _________ _____________

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!