Діяльність МО спрямована на вирішення таких завдань:

- забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

- постійно підвищувати рівень загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

- проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

- виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

- створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Робота методичного об'єднання передбачає:

- діагностику утруднень учителів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб і запитів учителів;

- розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації освітньо-виховної діяльності; підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу;

- розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань тощо);

- вдосконалення змісту освіти, рецензування, первинну експертизу підручників, навчальних програм, технологій, методик тощо;

- вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду;

- затвердження матеріалів для здійснення підсумкової державної атестації у випускних класах;

- проведення моніторингу ефективної діяльності членів методичного об’єднання;

- вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, вихователів, класних керівників, керівництво роботою школи молодого вчителя, педагогічними майстернями, тимчасовими творчими колективами вчителів тощо;

- участь у атестації педагогічних працівників.

Рекомендації щодо планування роботи методичних об’єднань

1. Діагностична карта

2. Вступ, у якому аналізується робота за минулий навчальний рік і намічаються основні завдання на наступний.

3. Визначення проблем, над розв’язанням яких працюють члени МО (шляхи реалізації).

4. Відомості про членів МО

№ п/п ПІП Рік наро-дження Освіта, ВНЗ Фах Стаж Курсо ве під-вищення Атес-тація Кваліф. катего- рія Тема само- освіти

5. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів

6. Організація засідань методоб’єднання.

7. Виявлення, вивчення і поширення ППД.

8. Методичні розробки (окремих тем, системи уроків та позакласних заходів, авторських програм тощо).

9. Організація позакласної роботи.

10. Удосконалення навчально-матеріальної бази.

Система методичної роботи, її структура визначається в залежності від аспекту розгляду:

§ діяльнісний аспект має структуру: мотиви, мету, завдання, форми, методи, результати;

§ змістовий аспект має три напрями роботи:

- методична підготовка;

- науково-теоретична підготовка;

- психолого-педагогічна підготовка;

§ управлінський аспект:

- педагогічний аналіз;

- планування;

- організація;

- контроль;

- регулювання;

§ організаційний аспект (залежно від мети – набір форм методичної роботи):

- методичні об’єднання, кафедри, школи педагогічної майстерності, творчі групи,

проблемні групи, школи молодого вчителя тощо;

- за віковими групами;

- за інтересами.

Форми методичної роботи

колективні

індивідуальні групові масові

самоосвіта

стажування РМО НПК

наставництво ШМВ педчитання

індивідуальні СП тижні

консультації ПС педмайстерності

конкурс “Учитель року ” ТГ ДВД

докурсові і післякурсові АШ консультації

завдання ШППД (оперативне

творчі звіти вчителів, майстер-класи інформування)

що атестуються групові методичні тижні,

місячники

Інші, епізодичні заходи

Виробничі наради, методологічні семінари, курси підвищення кваліфікації тощо.

Традиційні форми організації методичної роботи

Їх недоліки

Педрада Фронтальність

Методична рада Негнучкість

Інструктивно-методична нарада Кількість заходів

Методичні об'єднання Планування без

Предметні тижні врахування потреб учителя

Семінари-практикуми Брак оперативності

Школи педагогічної майстерності надання допомоги

Консультації Нерухомість форм

Психолого-педагогічний семінар

Конкурс педмайстерності

Педагогічні виставки

Методичні бюлетені

Cамоосвіта

Стажування

Наставництво

Нетрадиційні

1. Посилюють наукову спрямованість

§ Проблемні семінари;

§ Творча наукова дискусія;

§ Навчальний семінар за методикою педагогічного дослідження;

§ Консультації з науковцями;

§ Авторська школа майстра педагогічної справи;

§ Педагогічний турнір;

§ Творчі лабораторії.

2. Посилюють практичну спрямованість

§ Консультації-педпрактикуми;

§ Навчальні семінари на базі відкритих уроків;

§ Школа педагога-початківця;

§ Методичні сесії з вирішення педагогічних і проблемних завдань;

§ Педагогічне наставництво

3. Методика колективної творчості

§ Ярмарок педагогічної творчості;

§ Фестиваль педагогічних ідей і знахідок;

§ Панорама методичних новинок;

§ Педагогічні розсипи;

§ Клуб творчих учителів;

§ Методичні вернісажі;

§ Творчі портрети;

§ Школи педагогічної майстерності

4. Ненав’язливо залучають до активної діяльності

§ Ділові ігри;

§ Педагогічні консиліуми;

§ Методичний ринг;

§ Методичний аукціон;

§ Мозкова атака;

§ Конкурс “Учитель року”

5. Поєднують традиційні форми з дозвіллям

§ Мала академія народної педагогіки;

§ Вечорниці;

§ Урок-панорама;

§ Презентація педагогічних новинок;

§ Творчий портрет педагогічного колективу.

Важливо усвідомити, що немає нових, старих, сучасних, віджилих форм організації методичної роботи. Кожна з них відповідає певному змісту, залежить від індивідуальних, групових і колективних потреб і можливостей.

Пам’ятка для вивчення плану роботи методичного об’єднання вчителів

При аналізі плану роботи необхідно дати відповіді на наступні запитання.

  1. Чи зроблений аналіз роботи за минулий рік?
  2. Наскільки завдання, поставлені в плані роботи на поточний рік, витікають з аналізу минулої роботи, потребам і запитам вчителів та визначених при цьому проблем?
  3. Чи заплановані наступні заходи:

Ø робота щодо вивчення і впровадження ППД і нових технологій навчання. узагальнення досвіду роботи педагогів методоб’єднання;

Ø відкриті уроки педагогів;

Ø робота щодо самоосвіти вчителів;

Ø підвищення кваліфікації вчителів в рамках МО та за його межами;

Ø позакласна робота з предмету;

Ø робота щодо удосконалення оснащення предметних кабінетів;

Ø діяльність щодо удосконалення організації уроків, відкриті уроки;

Ø робота щодо впровадження нових форм перевірки навчальних досягнень учнів;

Ø методична продукція.

Критерії ефективності науково-методичної роботи в районі (місті):

1. Розвиток творчої активності педагогічних кадрів (багато вчителів і керівників шкіл – члени творчих груп, проблемних груп, слухачі майстер-класів, в наявності – авторські школи, школи ППД тощо), простежується якісне зростання педагогічних кадрів.

2. Зростання рівня теоретичної та методичної підготовленості вчителів, їхньої педагогічної культури.

3. Активне впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та ППД в практичній діяльності, вивчення, апробація інноваційних технологій та їх елементів, удосконалення форм і методів роботи на навчальних заняттях.

4. Перетворення мети діяльності вчителя у внутрішню потребу творчого зростання, що сприяє розвитку творчого потенціалу учнів.

5. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Література

1. Десятов Т.М. і ін. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Х.: Основа, 2003. – С.79-119.

2. Жерносек І.П. Науково-методична робота в навчальних закладах системи загальної середньої освіти: Монографія. – К.: 2000. – 121с.

3. Єрмола А.В. Технологія організації науково-методичної роботи :Навчальний посібник. – Х.: Гімназія, 1999. – С.31-77.

4. Кир’янова І.в. Організація методичної роботи в школі // Управління школою. – 2004. – № 11.

5. Книга методиста: Довідково-методичне видання / Упоряд. Г.М. Литвиненко, О.М. Вернидуб. – Харків: Торсінг плюс, 2006. –

С. 556-570, С.585-590.

6. Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти // Інф. Зб. МОН України. – 1998. – №2. – С.6-8. (від 28.10.1997р № 385).

7. Рекомендації щодо організації методичної роботи з педпрацівниками дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти (від 27.11.97р. № 6).

8. Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти: Лист МОН України №1/9-318 від 03.07.2002 // Освіта України. – 2002. - №54. – С.5.

9. Робота з педагогічними кадрами. – Х.: Вид група “Основа”, 2006. – С.4-113.

10. Старченко К.М., Пунцов В.І.Гадзецький Б.В. Технологія управлінської діяльності завідуючого районним (міським ) методичним кабінетом: Навчально-методичний посібник. – К.: 2002. – 211с.

11. Тевлін Б. Організація роботи шкільного методичного об’єднання // Завуч. – 2003. - №28. – С.3-9.

12. Химинець В.В. Інновації в сучасній школі. – Ужгород: Інф.-вид. центр ЗІППО, 2004. – 168с.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!