Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту __10.07_____2012 № _797_______

ПРОГРАМА
розвитку науково-педагогічного проекту
«Інтелект України» на 2012-2017 роки.
№ п/п Зміст роботи Терміни Відпові- дальні Очікувані результати
І. Нормативно-правове забезпечення
1. Підготовка та складання договорів про співпрацю з учасниками проекту. Червень 2012 р. Науковий керівник Укладання договорів.
2. Розробка та затвердження в установленому порядку нормативно-правової бази реалізаціїпроектувзагаль-ноосвітніхнавчальнихза-кладах основної школи, у томучислі: Концепціїреалізаціїнауко-во‑педагогічногопроекту «ІнтелектУкраїни»вос-новній школі»; Програмирозвиткунауко-во‑педагогічногопроекту «ІнтелектУкраїни»восновній школі» на 2012-2017 роки; Умов про конкурсне приймання учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом«ІнтелектУкраї-ни»; Типових навчальних планів ЗНЗ І-ІІ ступенів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Червень 2012 р. Науковий керівник, члени науково-методичної ради Нормативно-правове забезпечення реалізації проекту
3. Розробкапрограмидослід-но-експериментальної роботи,щобудездійсню-ватисянабазіексперимен-тальногонавчальногозак-ладу всеукраїнського рівня Харківської гімназії №169 затемою«Створеннябез-перервноїсистемисупро-водженнянавчанняйвихо-ванняакадемічно здібних таобдарованихучнівосновноїшколизагальноосвітніх навчальних закладів». Червень – вересень 2012 р. Науковий керівник, члени науково-методичної ради Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
4. Підготовка пакету документів щодо надання навчально-методичним комплектам для 5-9 класів відповідногогрифу МОНмолодьспорту України. Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник, члени науково-методичної ради Доповнення нормативно-правової бази галузі освіти.
ІІ. Організаційне, управлінське та кадрове забезпечення
5. Створення за ініціативою загальноосвітніх навчальних закладів та рішеннями відповідних міських (районних), обласних управлінь освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим в регіонах мережі базових загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник Створення мережі базових загальноосвітніх навчальних закладів.
6. Контроль за процесом комплектуваннятаоргані-зації навчально-виховного процесувпроектнихкла-сахвідповіднодонорма-тивно-правовоїбази впровадження проекту. Упродовж терміну реалізації Проекту Науковий керівник, керівники загально-освітніх навчальних закладів Реалізація системної моделі навчання й виховання академічно здібних та обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
7. Створенняпризагальноосвітніх навчальних закладах дошкільних проектних груп, спрямованих на формування академічних здібностей у дітей дошкільного віку. Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник, керівники дошкільних і загально-освітніх навчальних закладів Створення умов для формування академічних здібностей дітей дошкільного віку. Здійснення лонгітюдних спостережень упроектних дошкільних групах із метою відбору до навчання в проектних класах академічно здібних і обдарованих учнів.
8. Створення науково-методичної координаційної ради з питань розвитку проекту. Визначення групи наукових консультантів і координаторів Проекту. Липень 2012 р. Науковий керівник Ефективне управління процесом реалізації проекту.
9. Забезпечення офіційного представництва проекту в мережі Інтернет. Упродовж терміну проекту Науковий керівник Своєчасне й повне інформування учасників проекту, педагогічної спільноти та громадськості про хід і результати реалізації проекту.
10. Надання громадськості та педагогічнійспільнотіін-формаціїщодоможливос-тейтаперевагмеритокра-тичної системи освіти для навчання й виховання академічно здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, а також про особливості навчально-виховного процесу в проектних класах. Постійно, упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник, керівники загально- освітніх навчальних закладів –учасників проекту Інформування громадськості й педагогічної спільноти про методологічні, теоретико-методичні та організаційні засади меритократичної системи освіти, особливості навчально-виховного процесу в проектних класах.
11. Проведеннякурсівпідго-товкипедагогічнихпраців-никівдороботизанауко-во-педагогічним проектом «Інтелект України». Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник Кадрове забезпечення проекту.
12. Проведення форумів та інтернет-конференцій для педагогічних працівників - учасників проекту з метою підвищення якості навчально-виховного процесу в проектних класах. Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник Кадрове забезпечення проекту.
13. Участьунауково‑методич-нихзаходах,щопроводять-сяМОНмолодьспортуУк-раїни,Національноюака-демєю педагогічних наук, іншиминауковимиуста-новамитавищиминав-чальнимизакладамизме-тоюоприлюднення та обговорення результатів впровадженняПроекту,а такожвизначенняшляхівйоговдосконалення. Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник, всі учасники проекту Оприлюднення результатів реалізації Проекту, ознайомлення педагогічної спільноти та громадськості з досвідом навчання й виховання академічно здібних і обдарованих учнів основної школи за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
14. Проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня з проблеми «Створення безперервної системи супроводження навчання й вихованняакадемічноздіб-них та обдарованихучнів основноїшколизагально- освітніхнавчальнихзакла-дів». Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник, директор Харківської гімназії №169 Методологічне, науково-методичне обґрунтування, експериментальна перевірката апробація моделі безперервної системи супроводження навчання й виховання академічно здібних і обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів основної школи.
ІІІ. Наукове, навчально-методичне забезпечення
15. Теоретичне обґрунтування, розробката експеримен-тальнаперевірканавчаль-но-методичних комплектів длянавчанняучнівпроект-нихкласів загальноосвітніх навчальнихзакладівоснов-ної школи. Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник, керівники творчих груп Створення навчально-методичних комплектів для навчання учнів проектних класів загальноосвітніх навчальних закладів основної школи.
ІV. Діагностичне забезпечення
16. Розробкасистемимоніто-рингу щодо визначення ефективності процесу реалізації проекту. Червень-серпень 2012 р. Науковий керівник Розробка діагностичного інструментарію, зокрема щодо визначення ефективності: навчально-виховного процесу в проектних класах; навчально-методичних комплектів із окремих навчальних предметів; системи медико-психологічного супроводження проекту; системи роботи щодо розвитку академічних здібностей в учнів проектних класів.
17. Проведенняплановихмо-ніторинговихдосліджень за змістовими складовими реалізаціїПроекту:педаго-гічною,медико-психо-логічною та соціальною. Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник Моніторинговий супровід процесу реалізації проекту.
V. Матеріально-технічне забезпечення
18. Забезпечення проектних класівнеобхіднимитехнік-ними засобами навчання, наочними посібниками, навчально-методичною літературою. Відповідно до термінів угод про участь у проекті Керівник навчаль-нихзакла-дів Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в проектному класі.

Заступник директора Б. М. Терещук

Науковий керівник

І.В.Гавриш

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!