НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ 1-2 КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
«УРОКИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. ШКОЛА ДРУЗІВ ПЛАНЕТИ»

Автори: Пометун О.І., д.пед.н., професор, зав. лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України;

Цимбалару А.Д. к.пед.н., ст.наук.сп. лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Онопрієнко О.В., к.пед.н., зав. лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України;

Андрусенко І. В., наук.сп. лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Пояснювальна записка

Завданнями Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепції екологічної освіти України передбачено формування екологічно доцільної поведінки школярів. Одним із шляхів реалізації цих завдань є включення у систему початкової освіти курсу за вибором «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети».

Основна ідея курсу полягає у реалізації основних принципів сталого розвитку – забезпечення діалектичного взаємозв’язку між цінностями і поведінкою особистості; активності суб’єкта і поліпотребнісної мотивації до діяльності у відповідному напрямі під час навчально-виховного процесу; доступності завдань, що їх ставлять перед учнями; єдності змісту із повсякденним життям дітей. Він передбачає досягнення у звичках, поведінці та стилі повсякденного життя учнів змін, спрямованих на раціональне ставлення до використання ресурсів планети і їх свідоме заощадження. Курс спрямований на формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення стабільного розвитку суспільства, позитивного сприйняття майбутнього. Він є складником наскрізної системи шкільних предметів під назвою «Уроки для сталого розвитку», що запроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах першого і другого ступенів.

Зміст і методику курсу розроблено у рамках міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» української організації «Вчителі за демократію та партнерство» і шведської організації «Глобальний план дій» у партнерстві з Інститутом педагогіки НАПН України. Його методологічні засади ґрунтуються на поєднанні діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів та ідей педагогіки «емпауермент», а саме:

зміст навчання розроблено відповідно до актуальних і доступних для розуміння школярів початкової школи проблем ресурсозбереження і стабільної життєдіяльності;

навчально-пізнавальний процес побудовано на засадах полісуб’єктної взаємодії та постійного зворотного зв’язку;

найважливішими складниками навчання є самостимулювання і мотивування учнів до висування ними особистісно і суспільно значущих цілей власної діяльності та їх реалізації, надання учням свободи вибору форм і способів цієї діяльності;

навчально-пізнавальну діяльність учнів зосереджено на особистому ставленні і рішеннях учня щодо власного стилю життя і поведінки, які змінюються у контексті планетарних потреб людства;

у побудові курсу передбачено системність та циклічну повторюваність у реалізації змісту, як у межах кожної теми, так і програми в цілому;

як на уроках, так і у позаурочний час передбачається системна організація активної пошуково-дослідницької діяльності школярів;

характерною особливістю змісту є міждісциплінарність, пов’язана із глобальністю і всебічністю сталого розвитку як явища.

Мета курсу – полягає у формуванні в учнів сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя.

Мета досягається шляхом реалізації завдань:

засвоєння учнями знань про сталий розвиток та шляхи його досягнення для свідомого вибору способу власного життя;

усвідомлення учнями необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища та життя суспільства;

організація дій учнів і вироблення моделей поведінки, що відповідають потребам сталого розвитку;

формування у них ставлення до проблем сталого розвитку як особистісно важливих, пов’язаних із власною системою цінностей, а також бажання діяти у цьому напрямі.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти реалізація завдань курсу забезпечує формування в молодших школярів ключових і предметних компетентностей. Зокрема таких ключових:

уміння вчитися – здатність міркувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, самостійно шукати інформацію з різних джерел, проводити нескладні самостійні дослідження щодо використання ресурсів та їх збереження у школі, сім’ї, набувати індивідуальний досвід самоорганізації, навчальної рефлексії;

загальнокультурної – здатність застосовувати методи самовиховання, зорієнтовані на систему індивідуальних і загальнолюдських цінностей, для розроблення і реалізації моделей екологічно доцільної та ресурсозберігаючої поведінки;

громадянської – здатність критично мислити, брати участь в обговоренні, аргументувати думку, приймати рішення та виявляти громадянську позицію у ситуаціях, пов’язаних із питаннями сталого розвитку, використовувати моделі поведінки, які задовольняють спільні інтереси особистості та громади;

здоров’язбережувальної – здатність застосовувати знання і уміння, спрямовані на збереження фізичного, соціального, психічного і духовного здоров’я – свого та довколишніх;

інформаційно-комунікативної – здатність до здобуття нової інформації, готовність до застосування інформаційно-комунікативних технологій; уміння здійснювати комунікацію у групі та колективі;

соціальної – здатність активно слухати інших, ефективно спілкуватись і співпрацювати, зокрема в малій групі, відповідати за результати спільної діяльності;

Серед предметних компетентностей, які формуються у процесі вивчення курсу, основоположними є природознавча та суспільствознавча, що виявляються у здатності учнів розв’язувати доступні особистісно і соціально значущі практичні проблеми, пов’язані з екологічними об’єктами довкілля та суспільного життя.

Курс «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети» призначений для реалізації варіативної складової навчального плану. Його зміст структурований за такими тематичними блоками.

1 клас

1. Як долучитись до кола друзів планети (Ласкаво просимо до школи друзів планети. Дію я, і дієш ти, – добру справу роблять всі.).

2. Дружити – щасливо жити.

3. Здоров’я – найцінніший скарб.

4. Дбайливий господар – заможний дім.

5. Новий стиль мого життя (Мої плани та обіцянки. Свято «День останнього дзвоника у школі друзів планети»).

2 клас

1. Стану планеті справжнім другом (Школа друзів планети знову відчиняє двері. Діючи спільно, діючи разом – добро на планеті примножим відразу.).

2. Вода – життєдайна сила.

3. Рослини – діти природи.

4. Енергія – дорогий подарунок.

5. Новий стиль мого життя (Мої плани та обіцянки. Свято «Посвята у друзі планети Земля»).

Елементи змісту курсу можна використовувати під час вивчення предметів інваріантної частини навчального плану – «Природознавство», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Математика» та ін.

Заняття з курсу доцільно проводити раз на два тижні протягом всього навчального року.

Курс «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети» має усталену структуру, що повторюється в обох класах: вступна частина (2 уроки); тематичні блоки (по 4 уроки-зустрічі у кожному); заключна частина (урок і свято).

Курс починається двома вступними темами, що опановують на двох уроках, на яких учні ознайомлюються із його метою і завданнями, основними поняттями та способами роботи; отримують перші навички роботи (у першому класі самостійно, у другому – в малих групах) та проведення досліджень власних звичок і способу життя.

Кожний з тематичних блоків курсу реалізовується на чотирьох уроках-зустрічах, що мають свої особливості.

Перша зустріч – мотиваційно-організаційна. Її завдання – введення учнів в тему, формування у них стійкої мотивації для її вивчення. Для цього використовують різні способи і прийоми мотивування, насамперед якісний аудит – спеціальну форму навчального дослідження учнів.

Друга зустріч – практична. На цьому уроці учні ознайомлюються зі шляхами розв’язання поставленої на першому уроці проблеми, обирають дії щодо власного способу життя, які реалізуються у позаурочний час.

Третя зустріч – також практична і проходить у формі практикумів, зустрічей з фахівцями або екскурсій. У процесі ознайомлення із станом проблеми, у тому числі безпосередньо у довкіллі, учні роблять висновки щодо правильності обраних дій, збагачують чуттєве й логічне пізнання дійсності та власний соціальний досвід.

Четверта зустріч – підсумкова за темою. Відбувається у формі підсумкової рефлексії учнів та навчального міні-проекту. Учні об’єднуються у малі групи для виготовлення творчого продукту, з метою ознайомлення інших школярів, батьків з результатами діяльності, популяризації екологічно свідомих звичок і стилю життя.

Вивчення курсу завершує заключна тема «Новий стиль мого життя», у межах якої проводиться узагальнюючий урок «Мої плани та обіцянки» і свято (у 1 класі – «День останнього дзвоника у школі друзів планети»; у 2 класі – «Посвята у друзі планети Земля»), під час яких учні узагальнюють набутий досвід діяльності у грі, складають обіцянки, демонструють батькам, учням інших класів та представникам громади свої досягнення.

Курс «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети» передбачає системне використання таких інтерактивних методів навчання, як робота учнів у малих групах – парах і трійках, уявний мікрофон, обговорення, мозковий штурм та ін. Основними формами організації навчання є урок, майстер-клас, екскурсія, практична класна і позакласна робота, навчальний міні-проект.

Програмою курсу не передбачено бальне оцінювання навчальних досягнень учнів. Критеріями для словесного оцінювання вчителем є вимоги до навчальних досягнень учнів, подані у правій колонці таблиці. Оцінювання здійснюється також за допомогою оцінних суджень самих учнів відповідно до змін у результатах аудитів використання природних ресурсів, повсякденних звичок щодо збереження здоров’я і спілкування з оточуючими.

1 клас

17 годин (0,5 годин на тиждень)

Зміст навчального матеріалу Вимоги до навчальних досягнень учнів
Тема 1. ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО КОЛА ДРУЗІВ ПЛАНЕТИ (2 год.)
Ласкаво просимо до школи друзів планети (1 год.)
Завдання і структура курсу для 1 класу. Екологічні проблеми планети, фактори впливу на екологічний стан навколишнього середовища. Взаємозв’язки у довкіллі. Можливі дії щодо зменшення негативного впливу людини на довкілля Учень (учениця): розповідаєпро основні екологічні проблеми планети і причини їх виникнення; пояснює цінність природи для життя людини; визначає фактори впливу людей на екологічний стан довкілля; встановлює взаємозв’язки між способом життєдіяльності людини і станом навколишнього середовища; висловлює власну позиціющодо забруднення довкілля і своєї участі у справі збереження навколишнього середовища
Дію я, і дієш ти, – добру справу роблять всі (1 год.)
Організація і планування власної роботи. Проведення аудитів Учень (учениця): розповідає про мету власної діяльності; пояснює правила організації власної роботи; співвідносить бажані результати зі своїми можливостями; планує власну діяльність; досліджує власні звички, стиль життя; оцінює результати своєї роботи
Тема 2. ДРУЖИТИ – ЩАСЛИВО ЖИТИ (4 год.)
Визначаємо важливість налагодження добрих стосунків між дітьми, не зважаючи на їхню зовнішність, стан здоров’я тощо. Аналіз життєвих ситуацій, пов’язаних із стосунками між дітьми. Якісний аудит. Дії щодо налагодження добрих стосунків з оточуючими: називай за ім’ям; чарівні слова; давай ділитися; граємо чесно. Практикум з налагодження дружніх стосунків з однокласниками. Міні-проект «Я, ти, він, вона – разом дружна ми сім’я». Планування подальших дій і змін індивідуальної поведінки щодо налагодження стосунків з оточуючими Учень (учениця): розповідає про важливість налагодження добрих стосунків між дітьми; пояснює необхідність дружнього ставлення до оточуючих; досліджує власні звички, стиль життя щодо налагодження своїх стосунків з однокласниками; визначає доступні шляхи налагодження добрих стосунків між дітьми; визначає і виконує прийнятні для себе дії щодо налагодження добрих стосунків між дітьми; досліджує причини та наслідки покращення (погіршення) взаємин між дітьми; бере участь у міні-проекті щодо залучення інших до справи налагодження добрих стосунків у класному колективі; презентує результати діяльності
Тема 3. ЗДОРОВ’Я – НАЙЦІННІШИЙ СКАРБ (4 год.)
Визначаємо важливість дбайливого ставлення до здоров’я як власного, так і оточуючих. Аналіз життєвих ситуацій, щодо збереження і зміцнення дітьми свого здоров’я, формування здорового способу життя. Якісний аудит. Дії щодо збереження і зміцнення здоров’я: фізкультхвилинка для відпочинку; гімнастика для очей; корисний бутерброд; вживаю корисні напої. Зустріч із фахівцями зі збереження і зміцнення здоров’я (медичною сестрою школи, психологом, учителем фізкультури, працівниками шкільної їдальні та ін.). Міні-проект «Здоров’я у порядку – спасибі зарядці». Планування подальших дій і змін індивідуальної поведінки щодо збереження і зміцнення здоров’я Учень (учениця): розповідає про важливість дбайливого ставлення до здоров’я як власного, так і оточуючих; пояснює необхідність збереження і зміцнення свого здоров’я; досліджує власні звички, стиль життя щодо вироблення здорового способу життя; визначає доступні шляхи збереження і зміцнення свого здоров’я; визначає і виконує прийнятні для себе дії щодо збереження і зміцнення свого здоров’я; досліджує причини та наслідки покращення (погіршення) стану здоров’я дитини; бере участь у міні-проекті щодо залучення інших до справи збереження і зміцнення власного здоров’я; презентує результати діяльності
Тема 4. ДБАЙЛИВИЙ ГОСПОДАР – ЗАМОЖНИЙ ДІМ (4 год.)
Визначаємо важливість дбайливого господарювання. Аналіз життєвих ситуацій, щодо ощадливого господарювання. Якісний аудити. Дії щодо дбайливого господарювання: дописую зошити до кінця; повторне використання паперу; закладка для підручників; корисне з некорисного. Майстер-клас з виготовлення корисних речей, які зазвичай викидають. Міні-проект «Школа мій дім – я господар у нім». Планування подальших дій і змін індивідуальної поведінки щодо використання та економії ресурсів Учень (учениця): розповідає про проблеми накопичення непотрібних речей і неможливості придбання потрібних чи бажаних; пояснює причини і наслідки недбайливого ставлення до своїх речей; досліджує власні звички та стиль життя щодо дбайливого господарювання; визначає і виконує прийнятні для себе дії щодо скорочення кількості «зайвих» речей й їх вторинного використання; бере участь у міні-проекті щодо залучення інших до справи скорочення кількості непотрібних речей і презентує її результати
Тема 5. НОВИЙ СТИЛЬ МОГО ЖИТТЯ (2 год.)
Мої плани та обіцянки. (1 год.) Свято «День останнього дзвоника у школі друзів планети» (1 год.)
Власний внесок у корисні для себе й планети справи. Встановлення бажаних змін у власному стилі життя та однокласників. Самооцінювання діяльності і перспективне планування подальших дій. Узагальнення набутого досвіду. Презентація досягнень Учень (учениця): розповідає проважливість активних дій, що сприяють покращенню якості як власного життя, так і життя планети; пояснює власний вибір корисних для себе й планети дій; визначає бажані зміни у побутових звичках; оцінює власний внесок у корисні для себе й планети справи; висловлює власну позицію щодо дбайливого ставлення до планети і себе як її мешканця
Резерв – 1 год.

2 клас

17 годин (0,5 годин на тиждень)

Зміст навчального матеріалу Вимоги до навчальних досягнень учнів
Тема 1. СТАНУ ПЛАНЕТІ СПРАВЖНІМ ДРУГОМ (2 год.)
Школа друзів планети знову відчиняє двері (1 год.)
Завдання і структура курсу для 2 класу. Природні багатства Землі, які використовуються людством. Взаємозв’язки у довкіллі. Можливі дії щодо зменшення негативного впливу людини на довкілля Учень (учениця): розповідаєпро ресурси планети; пояснює цінність ресурсів планети для життя людини; встановлює взаємозв’язки між способом життєдіяльності людини і станом навколишнього середовища; висловлює власну позиціющодо відповідальності кожної людини за надмірне використання природних ресурсів та своєї участі у справі ресурсозбереження
Діючи спільно, діючи разом – добро на планеті примножим відразу (1 год.)
Правила роботи в малій групі. Обов’язки членів малої групи. Планування роботи малої групи. Проведення аудитів Учень (учениця): пояснює правила роботи у малій групі; висловлює власне ставленнядо роботи в малій групі та взаємодії з іншими її членами; планує власну діяльність у малій групі відповідно до своїх можливостей; дотримується правил роботи у малій групі; досліджує власні звички, стиль життя
Тема 2. ВОДА – ЖИТТЕДАЙНА СИЛА (4 год.)
Визначаємо важливість зменшення витрат води. Аналіз життєвих ситуацій, щодо ощадливих витрат води і збереження її від забруднення. Якісний аудит. Дії щодо скорочення витрат і запобігання забрудненню води: закриваю кран міцно; витрачаю рівно стільки, скільки треба; повторне використання води; користуюсь господарчим милом. Екскурсія «Як використовується вода у школі» (вивчення стану користування і збереження води у школі). Міні-проект «Акція: Чиста криничка – смачна водичка». Планування подальших дій і змін індивідуальної поведінки економії води і збереження її від забруднення Учень (учениця): розповідає про цінність води; досліджує власні звички, стиль життя щодо користування водою; визначає прийнятні дії щодо скорочення витрат води, зменшення її забруднення; визначає і виконує прийнятні для себе дії щодо ощадливого споживання води і збереження її від забруднення; здійснює спостереження та фіксує йогорезультати різними способами; бере участь у міні-проекті для втілення у життя і поширення ідеї дбайливого ставлення до водних ресурсів школярів і членів родини, презентує результати проекту
Тема 3. ЕНЕРГІЯ – ДОРОГИЙ ПОДАРУНОК (4 год.)
Визначаємо важливість зменшення витрат електроенергії. Аналіз життєвих ситуацій, щодо збереження енергії. Якісний аудит. Дії щодо скорочення споживання енергії: вимикаю за собою світло; ходжу пішки; книжка замість телевізора; лягаю спати з настанням сутінок. Екскурсія «Як дбають про збереження енергії у школі». Міні-проект «Акція: Зачиню ретельно двері – буде тепло у оселі». Планування подальших дій і змін індивідуальної поведінки щодо використання та економії енергетичних ресурсів. Учень (учениця): пояснює важливість збереження електричної енергії у життєдіяльності людства; досліджує власні звички, стиль життя щодо користування електричними приладами; визначає доступні шляхи скорочення витрат електроенергії; визначає і виконує прийнятні для себе дії щодо скорочення витрат енергії; спостерігає завикористанням енергії у школі та фіксуєрезультати спостережень; бере участь у міні-проекті щодо втілення у життя ідеї збереження енергоресурсів у школі і залучення інших школярів до справи раціонального використання енергії, презентує його результати
Тема 4. РОСЛИНИ – ДІТИ ПРИРОДИ (4 год.)
Визначаємо важливість дбайливого ставлення людей до рослин. Аналіз життєвих ситуацій піклування про рослини і збільшення кількості зелених насаджень. Якісний аудит. Дії щодо піклування про рослини: моя квітка; вирощую колосок; жива штора; піклуюсь про рослину. Екскурсія «Як дбають про рослини у школі» (вивчення стану зелених насаджень у приміщенні школи і на її подвір’ї). Міні-проект «Акція: Посаджу у школі квіти – хай вона живе і квітне». Планування подальших дій щодо збереження і примноження рослин у школі і вдома Учень (учениця): розповідає про значення рослин у житті людини; досліджує власні звички і ставлення до рослин; визначає доступні шляхи збільшення кількості зелених насаджень; визначає і виконує прийнятні для себе дії щодо збереження і примноження рослин у своєму житті; здійснює спостереження за рослинами у школі та фіксує йогорезультати; бере участь у міні-проекті для втілення у життя ідеї примноження рослин і популяризації ідеї дбайливого ставлення до рослин серед школярів і членів родини, презентує результати діяльності
Тема 5. НОВИЙ СТИЛЬ МОГО ЖИТТЯ (2 год.)
Мої плани та обіцянки Свято «Посвята у друзі планети Земля»
Індивідуальний внесок у справу збереження ресурсів планети. Визначення бажаних змін у власному способі життя та житті оточуючих. Узагальнення набутого досвіду і побажання щодо свого майбутнього. Презентація досягнень. Учень (учениця): розповідає проважливість вироблення прийнятного для себе і планети способу життя; пояснює свій вибір поведінки і стилю життя; визначає бажані зміни у побутових звичках; оцінює власний внесок у корисні для себе й планети справи; висловлює власну позицію щодо дбайливого ставлення до ресурсів планети
Резерв – 1 год.

Вивчення курсу здійснюється за навчальним посібником для учнів 1-2 класів «Уроки для сталого розвитку: Школа друзів планети» (авт. ПометунО.І., ЦимбаларуА.Д., ОнопрієнкоО.В., АндрусенкоІ.В.).

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!