Схвалено до використання в загальноосвітніх навчальних закладах як курс за вибором у 3-4 класах Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України.

Протокол №5 від 28.04.2011 року

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ 3-4 КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
«УРОКИ ДЛЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ. МОЯ ЩАСЛИВА ПЛАНЕТА»

Автори: Пометун О.І., д.пед.н., професор, зав. лабораторії суспільствознавчої

освіти Інституту педагогіки АПН України;

Онопрієнко О.В., к.пед.н., зав. лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України; Цимбалару А.Д. к.пед.н., ст.наук.сп. лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України.

Пояснювальна записка

Завданнями Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепції екологічної освіти України передбачено формування екологічно доцільної поведінки школярів. Одним із шляхів реалізації цих завдань є включення у систему початкової освіти курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета».

Основна ідея курсу полягає у реалізації у навчально-виховному процесі основних принципів стійкого розвитку – забезпечення діалектичного взаємозв’язку між цінностями і поведінкою особистості; активності суб’єкта і поліпотребнісної мотивації до діяльності у відповідному напрямі; доступності завдань, що ставляться перед учнями; єдності змісту із повсякденним життям дітей. Він передбачає досягнення у звичках, поведінці та стилі повсякденного життя учнів змін, спрямованих на раціональне ставлення до використання ресурсів планети і їх свідоме заощадження.

Курс спрямований на формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля і досягнення стабільного розвитку суспільства, позитивного сприйняття майбутнього.

Курс є складовою наскрізної системи шкільних предметів під назвою «Уроки для стійкого розвитку», що запроваджуються у загальноосвітніх навчальних закладах першого і другого ступенів.

Зміст і методика курсу розроблені у рамках міжнародного проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії» української організації «Вчителі за демократію та партнерство» і шведської організації «Глобальний план дій» у партнерстві з Інститутом педагогіки НАПН України. Його методологічні засади ґрунтуються на поєднанні діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів та ідей педагогіки «емпауермент», а саме:

зміст навчання розроблено відповідно до актуальних і доступних для розуміння школярів початкової школи проблем ресурсозбереження і стабільної життєдіяльності;

навчально-пізнавальний процес побудовано на засадах полісуб’єктної взаємодії та постійного зворотнього зв’язку;

найважливішою складовою навчання є самостимулювання і мотивування учнів до висування ними особистісно і суспільно значущих цілей власної діяльності та їх реалізації, надання учням свободи вибору форм і способів цієї діяльності;

навчально-пізнавальну діяльність учнів зосереджено на особистому ставленні і рішеннях учня щодо власного стилю життя і поведінки, які змінюються у контексті планетарних потреб людства;

у побудові курсу передбачено системність та циклічну повторюваність у реалізації змісту, як у межах кожної теми, так і програми в цілому;

як на уроках, так і у позаурочний час передбачається системна організація активної пошуково-дослідницької діяльності школярів;

характерною особливістю змісту є міждісциплінарність, пов’язана із глобальністю і всебічністю стійкого розвитку як явища.

Мета курсу – сприяти забезпеченню стійкого розвитку особистості учня, його родини, громади, країни та всього людства через зміну власної поведінки та способу життя.

Завданнями курсу є створення умов для:

засвоєння учнями знань про стійкий розвиток та шляхи його досягнення для свідомого вибору способу власного життя;

усвідомлення учнями необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища та життя суспільства;

організація дій учнів і вироблення моделей поведінки, що відповідають потребам стійкого розвитку;

формування у них ставлення до проблем стійкого розвитку як особистісно важливих, пов’язаних із власною системою цінностей, а також бажання діяти у цьому напрямі.

Зміст курсу сприяє розвитку у молодших школярів ключових компетентностей:

громадянської, зокрема здатності критично мислити, брати участь в обговоренні, аргументувати думку, приймати рішення та виявляти громадянську позицію у ситуаціях, пов’язаних із питаннями стійкого розвитку, використовувати моделі поведінки, які задовольняють спільні інтереси особистості та громади;

соціальної – здатності активно слухати інших, ефективно спілкуватись і співпрацювати, зокрема в парі та малій групі, відповідати за результати спільної діяльності;

уміння вчитися – здатності міркувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, самостійно шукати інформацію з різних джерел, проводити нескладні самостійні дослідження щодо використання ресурсів та їх збереження у сім’ї, громаді, місті, селі, регіоні, країні в цілому, набувати індивідуальний досвід самоорганізації, навчальної рефлексії;

загальнокультурної – здатності застосовувати методи самовиховання, зорієнтовані на систему індивідуальних і загальнолюдських цінностей, для розроблення і реалізації моделей екологічно доцільної та ресурсозберігаючої поведінки.

Серед предметних компетентностей, які формуються у процесі вивчення курсу, основоположними є природознавча та суспільствознавча, що виявляються у здатності учнів розв’язувати доступні особистісно і соціально значущі практичні проблеми, пов’язані з екологічними об’єктами довкілля та суспільного життя.

Курс «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» призначений для реалізації варіативної складової навчального плану.

Його зміст структурований за такими тематичними блоками.

3 клас

1. Що робить нашу Землю щасливою.

2. До доброї справи долучаємось разом.

3. Важливість води для людини та скорочення її витрат.

4. Сміття як проблема людства.

5. Раціональне споживання енергії.

6. Новий стиль мого життя (Мої плани та обіцянки. День Землі).

4 клас

1. Ми дбаємо про наше майбутнє.

2. До доброї справи долучаємось разом.

3. Мої стосунки з оточуючими.

4. Піклування про рослини.

5. Зменшення непотрібних покупок.

6. Новий стиль мого життя (Мої плани та обіцянки. День Землі).

Елементи змісту курсу можна використовувати під час вивчення предметів інваріантної частини навчального плану – «Я і Україна», «Довкілля», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Математика».

Заняття з курсу доцільно проводити раз на два тижні протягом всього навчального року.

Курс «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» має усталену структуру, що повторюється в обох класах: вступна частина (2 уроки); тематичні блоки (по 4 уроки-зустрічі у кожному); заключна частина (урок і свято).

Курс починається двома вступними темами, що опановують на двох уроках, на яких учні ознайомлюються із його метою і завданнями, основними поняттями та способами роботи; отримують перші навички роботи в групах та проведення досліджень власних звичок і способу життя. Кожна з наступних основних тем курсу складається з чотирьох уроків-зустрічей, що мають свої особливості.

Перша зустріч – мотиваційно-організаційна. Її завдання – введення учнів в тему, формування у них стійкої мотивації для її вивчення. Для цього використовують різні способи і прийоми мотивування, насамперед кількісний і якісний аудит – спеціальну форму навчального дослідження учнів.

Друга зустріч – практична. На цьому уроці, працюючи у групах, учні ознайомлюються зі шляхами розв’язання поставленої на першому уроці проблеми, обирають дії щодо власного способу життя, які реалізуються у позаурочний час.

Третя зустріч – також практична і проходить у формі екскурсії. У процесі ознайомлення із станом проблеми у довкіллі учні роблять висновки щодо правильності обраних дій, збагачують чуттєве й логічне пізнання дійсності та власний соціальний досвід.

Четверта зустріч – підсумкова за темою. Відбувається у формі підсумкової рефлексії учнів та навчального проекту. Учні об’єднуються у групи для виготовлення творчого продукту з метою ознайомлення громадськості з результатами своєї діяльності, популяризації екологічно свідомих звичок і стилю життя.

Курс закінчується заключною темою «Новий стиль мого життя», у межах якої проводиться узагальнюючий урок «Мої плани та обіцянки» і свято «День Землі», під час яких учні узагальнюють набутий досвід діяльності у грі, складають обіцянки, демонструють батькам, учням інших класів та представникам громади свої досягнення.

Курс «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» передбачає системне використання таких інтерактивних методів навчання, як робота учнів у малих групах, парах, уявний мікрофон, обговорення у загальному колі, мозковий штурм та ін. Основними формами організації навчання є урок, екскурсія, дослідницька позакласна робота, навчальний проект.

Програмою курсу не передбачено бальне оцінювання навчальних досягнень учнів. Критеріями для словесного оцінювання вчителем є вимоги до навчальних досягнень учнів, подані у правій колонці таблиці. Оцінювання здійснюється також за допомогою оцінних суджень самих учнів відповідно до змін у результатах аудитів з використання ними та їх родинами природних ресурсів.

3 клас 17 годин (0,5 годин на тиждень)

Зміст навчального матеріалу Вимоги до навчальних досягнень учнів
Тема 1. ЩО РОБИТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ ЩАСЛИВОЮ (1 год.)
Завдання і структура курсу для 3 класу. Основні ресурси планети, їх обмеженість і невідтворюваність. Екологічні проблеми планети, фактори впливу на екологічний стан навколишнього середовища. Взаємозв’язки у довкіллі. Можливі дії щодо зменшення негативного впливу людини на довкілля Учень (учениця): розповідає про основні ресурси планети, їх обмеженість і невідтворюваність; пояснює цінність природи для життя людини, екологічні проблеми рідного краю, планети і причини їх виникнення; визначає фактори впливу людей на екологічний стан довкілля; встановлює взаємозв’язки між способом життєдіяльності людини і станом навколишнього середовища; висловлює власну позицію щодо відповідальності кожного за надмірне використання природних ресурсів та своєї участі у справі ресурсозбереження
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!