Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

з поглибленим вивченням економіки та права №2

Ірпінської міської ради Київської області

Розробка методичного заходу
Відкритий педагогічний університет
«Розвиток творчості учителя»

Литвин Леся Володимирівна,

заступник директора з науково-методичної роботи

Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

з поглибленим вивченням економіки та права №2,

спеціаліст вищої категорії, старший учитель

2014

Методичний захід

Відкритий педагогічний університет

(для молодих спеціалістів)

Тема: «Розвиток творчості вчителя»

Мета: презентувати педагогічний та теоретичний досвід вчителів;

розвивати в них уміння об’єктивно оцінювати результати своєї праці;

стимулювати безперервну фахову та загальну освіту молодих спеціалістів школи;

активізувати творчу професійну діяльність педагогів.

Ключові слова: творчий потенціал, розвиток, творчі здібності, творчість, активна діяльність, педагогічна майстерність, професійна діяльність, учительська праця, інтелектуальна активність, креативність, творчий пошук.

Учасники: заступник директора з науково-методичної роботи, практичний психолог, вчителі школи, що мають досвід – керівники «кафедр», молоді спеціалісти – слухачі Відкритого педагогічного університету.

Творчість - це не розкіш для обраних, а загальна біологічна потреба,

інколи не усвідомлена нами

Г. Іванов

Творчість - це незримі ниточки,

які об’єднують серця

В.Сухомлинський

1. Вправа на активізацію «Овації»

Мета: сприяти створенню атмосфери доброзичливості та довіри для конструктивної роботи.

Хід вправи: учасники сідають у коло. Заступник директора пропонує підвестися тим, у кого, наприклад, гарний настрій. Якщо такі учасники є, то вони встають, а інші «нагороджують» їх оваціями. Після оплесків ті, хто встав, сідають на свої місця, а завуч продовжує: «Прошу встати тих, хто…»:

· любить гратися з дітьми;

· любить розповідати повчальні історії;

· любить дітей;

· вміє малювати;

· уміє танцювати;

· уміє співати;

· має цікаве хобі.

2. Визначення очікувань учасників. Вправа «Золота рибка»

Мета: визначити очікування та сподівання вчителів від роботи Відкритого педагогічного університету.

Хід вправи: заступник директора нагадує, що в казках золота рибка завжди виконує бажання, і пропонує кожному учасникові написати свої бажання на час семінару на стікері (не більше трьох), озвучити їх та прикріпити стікери з написами в луски на малюнку. Можливі варіанти очікувань:

  • Отримати нову й корисну інформацію з проблеми;
  • Обмінятися досвідом роботи;
  • Перебувати в дружній атмосфері.
3. Виступ кафедри педагогів-теоретиків

Мета: дати визначення поняттю «творчість» в контексті науки педагогіки.

Творчість - це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури; якщо ж він новий лише для його автора, то новизна суб'єктивна і не має суспільного значення.

Пояснюючи свою позицію з питань творчості, відомий психолог Л. Виготський зазначав, що "творчою ми називаємо таку діяльність, яка створює щось нове, однаково, чи буде це створене творчою діяльністю будь-якою річчю зовнішнього світу або побудовою розуму або почуття, яке живе та виявляється тільки в самій людині.

Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих здобутків. Для їх досягнення необхідний "двигун", який запустив би в роботу механізм мислення, тобто необхідні бажання і воля, потрібна "мотиваційна основа".

4. Виступ кафедри психології

Мета: дати визначення поняттю «творчість» з точки зору науки психології.

.Творчі здібності особистості включають:

Здібності генерувати ідеї, висувати гіпотези, що характеризує інтелектуально-евристичні властивості особистості в умовах обмеженої інформації, прогнозувати розв'язання творчих задач, інтелектуально вбачати і висувати оригінальні підходи, стратегії, методи їх розв'язання. Критерієм оцінки є кількість ідей, гіпотез, що висувається особистістю за одиницю часу, їх оригінальність, новизна, ефективність для розв'язання творчої задачі.

Здібність до фантазії. Це найбільш яскраве виявлення творчої уяви, створення інколи неправдоподібних, парадоксальних образів і понять. Критерієм оцінки є яскравість і оригінальність образів, новизна, значимість фантазії, що виявляється при розв'язуванні творчих задач.

Асоціативність пам'яті, здібність відображати і встановлювати у свідомості нові зв'язки між компонентами задачі, особливо відомими і невідомими за схожістю, суміжністю, контрастом. Критерієм оцінки є кількість асоціацій за одиницю часу, їх оригінальність, новизна, ефективність для розв'язання задачі.

Здібність бачити протиріччя і проблеми. Критерієм оцінки є кількість розкритих протиріч, сформульованих проблем за одиницю часу, їх новизна й оригінальність.

Здібність до переносу знань, умінь у нові ситуації характеризує продуктивність мислення. Критерієм оцінки є широта переносу (внутрішньопредметний - близький, міжпредметний - дальній), ступінь ефективності переносу знань і умінь для розв'язання творчих задач.

Здібність відмовлятися від нав'язливої ідеї, перебороти інерцію мислення. Критерієм оцінки є ступінь швидкості переключення мислення на новий спосіб розв'язання творчої задачі, гнучкість мислення в пошуку нових підходів до аналізу протиріч, що виникають.

Незалежність мислення характеризує здібність не слідувати бездумно загальноприйнятій точці зору, бути вільним від думки авторитетів, мати свою точку зору. Критерієм оцінки є гнучкість та інверсія мислення, ступінь незалежності власної думки від думки інших.

Критичність мислення - це здібність до оціночних суджень, видіння правильно оцінити процес і результат власної творчої діяльності та діяльності інших, уміння знаходити власні помилки, їх причини і причини невдач. Критерієм оцінки є об'єктивність критеріїв оціночних суджень, а також ефективність виявлення причин своїх помилок і невдач.

5. Виступ кафедри філософії

Мета: розглянути поняття «творчість» у контексті історії філософської думки.

Одним із перших виділяє поняття творчості давньогрецький філософ Платон і ця творчість має універсальний характер. Так, у діалозі «Бенкет» зустрічається таке визначення творчості:Усякий перехід з небуття в буття - це творчість, і, отже, створення будь-яких творів мистецтва й ремесла можна назвати творчістю, а всіх творців - їхніми творцями.

В епоху Ренесансу навпаки, просякнута вірою у безмежні творчі можливості людини. Поступово «творчість» все більше усвідомлюється насамперед як художня творчість, виникає інтерес до постаті художника і самого акту творчості, все виразніше виступає і тенденція розглядати історію як продукт людської творчості. Польський поет Мачей Казімєж Сарбевський почав використовувати це слово щодо поезії. Проте тривалий час таке розуміння творчості наражалося на критику через тлумачення терміну як акту творення з нічого.

В епоху Просвітництва творчість пов'язується із здатністю людини до уявлення і розглядалася. Англійські емпіристи (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж. Локк, Д.Юм) трактували творчість як певну комбінацію вже існуючих елементів, творчість таким чином була близька винахідництву. Завершена концепція творчості у 18 століття створюється І. Кантом, що спеціально аналізує творчу діяльність у вченні про продуктивну здатність уяви, що виступає як сполучна ланка між розумом і почуттєвим досвідом. Вчення Канта було продовжено Шеллінгом, який розглядав творчу здібність в єдності свідомої й несвідомої діяльності людини. Погляд на художника як на генія, що творять з натхнення досяг своєї кульмінації в епоху Романтизма, творчість художника і філософа вважалася вищою формою людської життєдіяльності, в якому людина стикається з «абсолютом».

6. Виступ кафедри державної політики

Мета: ознайомити з вимогами до педагога в умовах прогресу науково-технічного процесу та розвитку науки.

Державна політика в галузі освіти визначається Законом України «Про освіту», Національною доктриною та Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI століття».

Держава очікує від усіх, хто пов'язаний з освітньою діяльністю, подальшого удосконалення учительської праці, створення умов для максимальної індивідуалізації навчального процесу.

Дивовижно розмаїтий, багатовимірний і щедрий у невичерпному джерелі любові до дітей творчий талант педагога. Через його діяльність реалізується і державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації, і формується особистість, світ якої відображається у веселках незрівнянного блиску своєї неповторності.

Сучасний педагог — фундаментально освічена людина, здатна гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, яка самостійно працює над власним розвитком, підвищенням освітнього й культурного рівнів, уміє самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, критично мислить, володіє стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, здатна активно й творчо діяти.

Він повинен уміти сам і навчити учнів:

● творчо засвоювати знання і застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях;

● критично осмислювати здобуту інформацію;

● оволодівати вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.

Педагог-професіонал не лише зорієнтований на трансляцію знань, умінь і навичок, а й на розвиток людських здібностей, такий, що вміє на практиці працювати з освітніми процесами, будувати розвивальні освітні ситуації, а не просто ставити і вирішувати дидактичні завдання, такий, що дійсно є реальним суб'єктом педагогічної діяльності.

Це має бути педагог нового типу, здатний:

● швидко реагувати на суспільні зміни, що відбуваються;

● корегувати власну професійну діяльність щодо співвідношення соціальних вимог.

Він має бути передусім професіоналом у педагогічній діяльності, на відміну від спеціалістів вузьких предметних областей, цілеспрямовано здійснювати загальну освіту і розвиток вихованців, здатний до проектування власної діяльності, її змін та вдосконалення. Характерною особливістю його професійної свідомості має бути зосередженість мислення на педагогічних проблемах, бачення педагогічного процесу як цілісного явища, центральне місце в якому належить особистості дитини. Учені формулюють такі найважливіші риси педагогічної креативності (здатності до творчості):

● пошуково-проблемний стиль мислення;

● проблемне бачення;

● розвинена творча уява, фантазія;

● специфічні особисті якості (допитливість, самостійність, цілеспрямованість, готовність до ризику), а також специфічні провідні мотиви (творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення досягти результату, необхідність реалізувати себе).

У сучасних умовах існує гостра потреба суспільства у тому, щоб його члени навчились адаптуватись до швидких соціально-економічних змін, тому формування у людини творчого ставлення до навколишнього світу і його пізнання, а разом із тим і пізнання себе у світі є надзвичайно важливим.

Тому кожен учитель повинен розвивати в собі потребу в цілеспрямованому і систематичному самовдосконаленні себе як творчої особистості, розвивати професійні вміння, допомагати своїм вихованцям відкривати власний творчий потенціал, який стане в майбутньому джерелом щастя та самовдосконалення.

7. Виступ кафедри практиків

Мета: Визначення необхідних якостей, що сприяють розвитку творчості особистості

Вітчизняною та зарубіжною наукою накопичено певний досвід у розробці основних теоретичних передумов проблеми формування творчої особистості педагога. Серед важливих пріоритетних якостей творчої особистості вчителя учені виокремлюють:

● Прагнення до самореалізації. Одна з вищих потреб особистості, яка виявляється у реалізації власних творчих сил і здібностей, у постійному зростанні та збагаченні власних внутрішніх можливостей, у підвищенні своєї професійної діяльності, в орієнтації на загальнолюдські цінності.

● Захоплення справою як покликанням. Висока зацікавленість справою, якою займається людина, ототожнення себе зі своєю справою, глибока задоволеність нею і постійна готовність удосконалювати справу.

● Автентичність особистості. Щира та відверта позиція щодо ставлення до себе та інших, небажання ховатися за умовними масками, ховати свої спрямування, думки і переконання, власні індивідуальні особливості.

● Незалежність щодо суджень. Здатність особистості до висловлювання власних суджень, не пристосовуючись до думки інших; повна самостійність в оцінках.

● Упевненість у власних силах. Оцінка своїх сил і можливостей адекватна досвіду: вибір цілей і завдань, які людина здатна вирішувати на високому рівні якості, відсутність невиправданої тривожності під час вибору та реалізації цілей.

● Індивідуальність і гнучкість. Здатність до самостійної постановки цілей, а також їх зміни залежно від умов діяльності, зокрема вести інших за собою, бути оригінальним і неупередженим під час вирішення проблем, які виникають.

● Критичність і високий ступінь рефлексії. Постійна увага до адекватності власних дій і вчинків, нетерпимість до недоліків і непродуманих рішень, уміння вчитися на помилках, постійний аналіз та осмислення власної діяльності.

Отже, творчий учитель — це особистість, яка характеризується високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості учителя умов, забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних творчих можливостей учнів.

Модель спілкування педагогів з дітьми.

Учитель “Я – сама” (головний ініціатор учнівського процесу, але знищує всі форми учнівської ініціативи).

Учитель ”Китайська стіна” (виставляє дистанцію між собою і учнями, головне завдання – повідомити, а не навчити).

Учитель “Тетерук” (чує тільки себе, не налаштований на учнів).

Учитель “Ангел” (не нервує, не критикує, встановлює з усіма дружні стосунки).

Учитель “Шоу -мен”(урок нагадує спектакль, а результати мінімальні).

Учитель “Тиран” (Я – цар і Бог).

Учитель “Товариш” (переважають дружні стосунки, але спілкування втрачає діловий контекст і набуває особистісного характеру).
Учитель “Робот” (діє на основі надуманого алгоритму, не звертаючи увагу на обставини, що потребують змін при спілкуванні. Наприклад, не підемо на перерву, якщо не виконаємо вправу).
Учитель “Гамлет” (характеризується постійними сумнівами, не має чіткої позиції, захищається чужим авторитетом)
Учитель “Локатор” (спрямовує роботу на одну групу дітей – сильних, слабких або обдарованих).

8. Виступ кафедри аналітиків

Мета: визначення тенденції творчого особистісного розвитку спеціаліста

Якість Рівень сформованості
В С Н
1. Здатність бачити та відчувати, чи розуміє учень матеріал, який вивчається, встановлювати ступінь і характер такого розуміння
2. Здатність по-різному викладати, пояснювати той самий навчальний матеріал, щоб забезпечити його розуміння та засвоєння всіма учнями
3. Здатність будувати навчання з урахуванням індивідуальності учнів, забезпечуючи швидке та глибоке засвоєння ними знань, умінь і навичок
4. Здатність передавати свій досвід іншим учителям і вчитися на інших прикладах
5. Здатність до самоосвіти, включаючи пошук і творче засвоєння корисної для навчання інформації, а також її безпосереднє використання у педагогічній діяльності
6. Здатність до об’єктивної самооцінки своєї професійної поведінки
7. Здатність формувати в учнів потрібну мотивацію та структуру навчальної діяльності
8. Здатність до альтернативності та критичності мислення
9. Здатність до постійного пошуку оптимальних педагогічних рішень
10. Здатність бачити проблеми, виявляти суперечності
11. Відкритість для освоєння нового
12 Любов до дітей, до педагогічної діяльності
13. Широка ерудиція, педагогічна інтуїція
14. Комунікабельність
15. Артистичність
16. Веселий оптимістичний характер
17. Висока мотивація досягнень у професійній діяльності
18. Прагнення перетворити свій клас у справжню творчу майстерню
9. Виступ кафедри практичних порад

Мета: Надання практичних рекомендацій молодим педагогам.

Зрозуміло, що не всі народжені бути геніями, але кожен може знайти і застосувати власні способи розвитку творчого начала у нашому житті.

Наприклад, Джордана Айана пропонує 10 стратегій, спрямованих на творче вирішення завдань, пов’язаних із сім’єю, роботою, навчанням, захопленнями:

· Підтримуйте зв’язки з іншими людьми

· Створюйте навколо себе збагачене життєве середовище

· Виходьте зі свого «футляра» - подорожуйте

· Розважайтесь, грайте, жартуйте

· Розширюйте свій світогляд – читайте

· Наближайтесь до мистецтва

· Використовуйте сучасні технології

· Користуйтеся можливостями розуму

· Дайте волю своїй альтернативній свідомості

· Зазирніть вглиб своєї душі

Без творчості неможливі ні навчальний, ні виховний процеси. Бо подібно до того, як скульптор ліпить свої скульптури, художник пише картини, а ювелір обробляє коштовне каміння, учитель причетний до творення нової особистості.

10. Виступ практичного психолога. Майстерня психологічних вправ

Мета: рефлексія.

· «Я - через десять років»

Всі присутні по колу називають своє ім'я і презентують свою діяльність, організацію, захоплення... через 10 років.

· "Перетворення ".

Процедура: учасники сидять на стільцях по колу. Тренер пропонує учасникам завершити кілька речень:» Якби я був книгою, то був би...". Усі відповідають по черзі ( відповіді, природно, зводяться до не багатьох варіантів, наприклад, словник, книга поезій, енциклопедія тощо). Так само, тренер пропонує ще кілька речень, замінюючи ключове слово, яким є узагальнююча категорія ( книга, їжа, пісня, музика, явище природи, вид транспорту). Знов відповіді різні (їжа - каша, пиріжок, картопля тощо; явище природи - дощ, вітер, сніг тощо), але всі вони стосуються однієї категорії. Наприкінці вправи тренер підкреслює, що при всій індивідуальній різниці асоціативного ряду всі відповіді належать до спільних категорій, тобто всі учасники - особистості, але вони подібні один до одного, тому являють собою команду.

· «На якого казкового героя я схожий?»

Матеріали – м’яч. Особливі вимоги до приміщення - достатність простору для кидання м'яча в колі. Процедура: учасники стоять у колі. Тренер пропонує пригадати відомих казкових героїв, подивитися уважно на всіх присутніх, кожному учасникові обрати серед інших людину, яка викликає в нього асоціації з яким-небудь персонажем казки (героєм мультфільму). Тренер пропонує кожному запам'ятати, від кого він одержуватиме м'яча, і що при цьому буде сказано. Перший учасник, який має м'яча, кидає його обраній людині і говорить, кого саме нагадує адресат (наприклад: "Галино, мені здається, що ти схоже на Русалоньку" тощо). Той, у кого опинився м'яч, кидає його іншому учаснику, називаючи персонаж, з яким асоціюється ця людина.

Вправа триває поки м'яч побуває в кожного учасника. Останній учасник, до якого потрапив м'яч, повертає його тому, від кого отримав, і висловлює свою думку щодо повідомленої асоціації (наприклад: "Вітю, ти сказав, що я схожа на Русалоньку, а насправді я ототожнюю себе з Дюймовочкою"). Доки всі учасники висловляться щодо отриманих асоціацій, вправа триває у зворотному напрямі.

· «Змінюємо світ на краще»

Подивіться навколо (у класі або вдома). Пограйте у гру «Оживлення», або «Що на що схоже?». Наприклад, вазон – на багатоповерховий будинок, настільна лампа – на підйомний кран. Або навпаки – підставка для олівців схожа на банку з-під маслин, отже, банку можна прикрасити, й вийде чудова підставка своїми руками.

· «Процедура творчого визначення значення»

Значення слова – це асоціації, які певна особистість з ними пов’язує.

- Що слово «творчість» означає чи має на увазі?

- Назвіть кілька речей, до яких слово "творчість" не відноситься.

- Назвіть кілька речей, для розуміння яких можна використовувати слово "творчість".

- З чим пов’язане слово «творчість»?

- З чим не пов’язане слово «творчість»?

- На що схоже слово «творчість»?

- Як саме ви могли б передати своє розуміння слова "творчість" іншій людині?

- Можливо, щось вплинуло на ваше розуміння слова "творчість"?

- Яким слово "творчість" здається вам зараз?

- Як ваше визначення слова "творчість" допомагає вам бути вільним? Досягати успіху в житті?

11. Підсумки.

Отже, творча педагогічна діяльність учителя – це складний безперервний процес його професійної самореалізації. Тому кожен учитель, який прагне до вдосконалення навчально-виховного процесу, повинен перебувати у постійному творчому пошуку, в постійному експериментальному дослідженні дидактичної ефективності різних видів навчальних занять, методів навчання, форм його організації. Важливими також є усвідомлення вчителем перспектив свого професійного розвитку у педагогічній діяльності, вміння визначати особливості власного індивідуального стилю, здатність використовувати і зміцнювати свої позитивні якості, оволодіння педагогікою співробітництва, готовність до творчого, новаторського пошуку в педагогічній діяльності, адже вчитель-практик – це професіонал і творець своєї діяльності.

Використані джерела

11. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати

12. досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута,

13. 2006. – 320 с.

14. Колодько Т. М. «Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя»

15. Лісова Ю.В. «Створення моделі творчого, професійного, компетентного вчителя-словесника»

16. Ніколаєвська Р.М. «Професійна діяльність педагога як творчий процес»

17. Педагогічна творчість учителя в роботі з обдарованими молодшими школярами : навчально-методичний посібник / Марина Коновальчук. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 90 с.

18. Хрипун В.І. «Шляхи розвитку творчої особистості вчителя»

19. Матеріали, розміщені у вільному доступі в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

20. http://ukped.com/skarbnichka/5701-rozvytok-tvorchoho-potentsialu-pedahoha.html

21. http://te.zavantag.com/docs/560/index-16849.html

22. http://vilhivec.at.ua/

23. http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/psikhologichni-vpravi-shcho-spriyaiut-rozvitku-kre.html

24. http://www.tpal.com.ua/spase/psyhsl/roztworzdib.html

25. http://uk.wikipedia.org

26. http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/kreativnist--vchitelya--shlyakhi--zvilnennya--vid-.html

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

12345

Дата останньої зміни 28 Листопада 2018

Цей сайт безкоштовний!